Právo
Bitcoin a české e-shopy
Bitcoin a české e-shopy

V posledních letech prošel Bitcoin transformací a stal se z technologické kuriozity plnohodnotným finančním nástrojem, který otevírá nové možnosti pro obchodníky po celém světě. Přijímání Bitcoinů ...

Právo
Právní rámec pro zaměstnávání cizinců v ČR
Právní rámec pro zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců v České republice je složitý proces, který vyžaduje dodržování specifických právních předpisů a administrativních postupů. Tento článek se zaměřuje na klíčové aspekty tohoto pr...

Insolvence
Insolvence vs. Exekuce
Insolvence vs. Exekuce

Často dostáváme od klientů dotazy, jaký je rozdíl v tom, zda jim pomůžeme s vymožení jejich pohledávek skrze exekuční nebo insolvenční řízení. V tomto článku se pro Vás tedy pokusíme shrnout to n...

Média
Whistleblowing 3. - Povinnosti zaměstnavatelů
Whistleblowing 3. - Povinnosti zaměstnavatelů

Whistleblowing a povinnosti zaměstnavatelů plynoucí ze zákona o ochraně oznamovatelů

Média
Whistleblowing 2. - Zákon o ochraně oznamovatelů
Whistleblowing 2. - Zákon o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing a zákon o ochraně oznamovatelů: Nová příležitost pro společnosti k budování důvěry a integrity.

Média
Whistleblowing 1. - Co to vlastně je?
Whistleblowing 1. - Co to vlastně je?

Whistleblowing (whistle-blowing i whistle blowing), v doslovném překladu pískání na píšťalku, je proces odhalování nepravostí, protiprávního či jinak nekalého jednání.

Insolvence
Odměna insolvenčního správce za přezkumné jednání
Odměna insolvenčního správce za přezkumné jednání

Odměna insolvenčního správce za přezkumné jednání byla dlouhá léta posuzována soudy odlišně, než stanovují právní předpisy. Důvodem odchylného postupu byla nejistota ohledně toho, zda je rozhodujíc...

Právo
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 4.
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 4.

Směnky jakožto historicky osvědčené finanční nástroje zůstávají klíčovou součástí obchodních transakcí i v dnešní době. Jejich hlavním účelem je zajištění závazků. Ačkoliv se jejich podstata může j...

Právo
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 3.
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 3.

Směnky jakožto historicky osvědčené finanční nástroje zůstávají klíčovou součástí obchodních transakcí i v dnešní době. Jejich hlavním účelem je zajištění závazků. Ačkoliv se jejich podstata může j...

Právo
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 2.
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 2.

Směnky jakožto historicky osvědčené finanční nástroje zůstávají klíčovou součástí obchodních transakcí i v dnešní době. Jejich hlavním účelem je zajištění závazků. Ačkoliv se jejich podstata může j...

Právo
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 1.
Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 1.

Směnky jakožto historicky osvědčené finanční nástroje zůstávají klíčovou součástí obchodních transakcí i v dnešní době. Jejich hlavním účelem je zajištění závazků. Ačkoliv se jejich podstata může j...

Média
Změny v Dohodách o provedení práce a pracovní činnosti
Změny v Dohodách o provedení práce a pracovní činnosti

Rozhovor JUDr. Jana Langmeiera v Českém rozhlase Plzeň.

ePravo.cz
10 otázek pro ... Jana Langmeiera
10 otázek pro ... Jana Langmeiera

JUDr. Jan Langmeier je advokát a insolvenční správce, od roku 2018 navíc se zvláštním povolením. V roce 2014 založil advokátní kancelář Langmeier & Co. V posledních letech se jako advokát věnuje ze...

ePravo.cz
Za 100 000 Kč mohou bulvární média konstatovat příbuzenský vztah s komunistickým pohlavárem Zápotoc...
Za 100 000 Kč mohou bulvární média konstatovat příbuzenský vztah s komunistickým pohlavárem Zápotoc...

Ústavní soud opět zasahoval do nedostatečného zhodnocení újmy na osobnostních právech v případě bulvárem zveřejněné nepravdivé informace.

ePravo.cz
Milostivé léto
Milostivé léto

O původní myšlence milostivého léta se dovídáme především ze Starého zákona, kde bylo využíváno pro ochranu fungování Izraelského společenství jako celku. V dnešní době se ve veřejném prostoru zača...

ePravo.cz
Airbnb – podnikání v oblasti ubytování, rozhodl soud
Airbnb – podnikání v oblasti ubytování, rozhodl soud

Poskytnuté ubytování skrze Airbnb nemůže naplnit zákonem předvídaný účel nájmu bytu, neboť nesaturují jeho potřebu bydlení, ale uspokojují jeho potřebu na ubytování, a proto je nutné jej kvalifikov...

ePravo.cz
Svátky klidu, míru… a nakupování!?, aneb zákaz maloobchodního prodeje o státních svátcích a e-shopy.
Svátky klidu, míru… a nakupování!?, aneb zákaz maloobchodního prodeje o státních svátcích a e-shopy.

Na svatého Václava roku 2017 byl Českou obchodní inspekcí proveden kontrolní nákup u giganta internetového nakupování v Čechách, Alzy.cz. Předmětem nákupu byla myš k počítači v hodnotě 161,- Kč, kt...

ePravo.cz
Obsahové náležitosti pracovnělékařských posudků
Obsahové náležitosti pracovnělékařských posudků

Vydávání lékařských posudků patří mezi nejdůležitější součásti pracovnělékařských služeb. Lékařské posudky mají nezastupitelnou roli v případě posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci ...

ePravo.cz
Kdy lze odmítnout žádost o poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců?
Kdy lze odmítnout žádost o poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců?

Žadatel má podle ust. § 8b odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, právo požadovat informace o platech zaměstnanců veřejné správy. To ovšem neplatí absolutně. Informace o p...

ePravo.cz
Vyjádření obžalovaného k obžalobě a postup soudů v praxi
Vyjádření obžalovaného k obžalobě a postup soudů v praxi

Dne 1.10.2020 nabyla účinnosti velká novela trestního zákoníku, trestního řádu a dalších trestněprávních předpisů. Úprava dohodovacího řízení a vyjádření obžalovaného k obžalobě slibovala zefektivn...

ePravo.cz
Ústavní soud a jeho stanovisko k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb
Ústavní soud a jeho stanovisko k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb

Ústavní soud v současné době zažívá nebývalý zájem veřejnosti, neboť některá z jeho rozhodnutí vztahující se na vyhlášený nouzový stav a rozhodnutí Vlády České republiky s tímto souvisejícími se do...

ePravo.cz
K principu omezené důvěry v dopravě
K principu omezené důvěry v dopravě

V celku nedávno se Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 1711/20 ze dne 21. 12. 2020 vyjadřoval k tzv. principu omezené důvěry v dopravě, v němž s odkazem na svou ustálenou judikaturu dovodil,...

ePravo.cz
Zdravotnická dokumentace
Zdravotnická dokumentace

S pojmem zdravotnická dokumentace se setkal téměř každý z nás. I když si to možná ne každý uvědomuje, tak i byť jen o krátké návštěvě ordinace lékař sepíše záznam, který je pak součástí celého spis...

ePravo.cz
Novela trestního práva – vyjádření obžalovaného a dohodovací řízení
Novela trestního práva – vyjádření obžalovaného a dohodovací řízení

Poslední velká novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a dalších trestněprávních předpisů mimo jiné od 1.10.2020 přinesla novou možnost procesního postupu při hlavním líčení, díky které lze v...

ePravo.cz
Novela zákona o zaměstnanosti na zavedení kurzarbeitu
Novela zákona o zaměstnanosti na zavedení kurzarbeitu

Dne 25. září 2020 byla vládou schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která zavádí podporu v době částečné zaměstn...

Tiskové zprávy
Souběh podání výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru
Souběh podání výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru

Při výkonu závislé práce se zaměstnanec může dopustit různých prohřešků proti pracovnímu právu s různým stupněm intenzity provinění. Zákoník práce rozlišuje mezi soustavným méně závažným porušením ...

ePravo.cz
Použitelnost prostorových odposlechů povolených soudem v jiné trestní kauze, než pro kterou byly po...
Použitelnost prostorových odposlechů povolených soudem v jiné trestní kauze, než pro kterou byly po...

Málokteré téma natolik rezonuje trestněprávní obcí jako použití prostorových odposlechů spadajících pod sledování osob a věcí dle ustanovení § 158d zákona č.141/1961 Sb., trestního řádu (dále jen „...

ePravo.cz
Volejte obhájci, aneb forma porady s klientem ve 21. století
Volejte obhájci, aneb forma porady s klientem ve 21. století

Ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“) považuje za úkon právní služby další ...

ePravo.cz
Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii
Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii

I přes očekávaný pokles ekonomické aktivity způsobený pandemií koronaviru se značný počet zaměstnavatelů potýká s nedostatkem pracovní síly. Vzhledem k tomu, že se řadu pracovních míst stále nedaří...

ePravo.cz
Specifika trestného činu křivého obvinění – 2. část
Specifika trestného činu křivého obvinění – 2. část

V předcházející části článku jsem se věnovala přiblížení podmínek, jež je nutno naplnit ke spáchání trestného činu křivého obvinění dle ustanovení § 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v ...

ePravo.cz
Specifika trestného činu křivého obvinění – 1. část
Specifika trestného činu křivého obvinění – 1. část

S jednáním zdánlivě podobným skutkové podstatě trestného činu křivého obvinění se v běžném životě lze setkat velmi často. Dnes, v době de facto volné možnosti vyjadřování na sociálních sítích a ryc...

ePravo.cz
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Z kodexu pracovního práva – zákoníku práce – vyplývá, že zaměstnanec se může provinit proti pracovnímu právu různými způsoby různé intenzity. Proto, aby byl zrušen pracovní poměr ze strany zaměstna...

ePravo.cz
Když svědek tuší, aneb problematika zásady veřejnosti hlavního líčení
Když svědek tuší, aneb problematika zásady veřejnosti hlavního líčení

Zásada veřejnosti hlavního líčení je bezesporu jeden z nejzásadnějších principů trestního práva, které demokratická společnost má. Poskytuje mimo jiné občanům možnost kontrolovat, že trestní řízení...

ePravo.cz
Přidá nám novela zákoníku práce část dovolené, nebo kvůli novému způsobu výpočtu dovolené o část vo...
Přidá nám novela zákoníku práce část dovolené, nebo kvůli novému způsobu výpočtu dovolené o část vo...

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byla projednávána již několikrát, ale nikdy neprošla úspěšně celým legislativním procesem. Dne 29.5.2020 poslanci schválili dlouho očekávanou (první ko...

ePravo.cz
Dopady nouzového stavu a období po jeho ukončení do agendy cizineckého práva
Dopady nouzového stavu a období po jeho ukončení do agendy cizineckého práva

Ačkoliv nouzový stav vyhlášený v České republice dne 12. 3. 2020 již nějakou dobu neplatí, jeho dopad na jednotlivá právní odvětví byl a bude znatelný. Mimo jiné se toto týkalo i agendy cizineckého...

ePravo.cz
Je nepodmíněný šestiletý trest pro pěstitele marihuany nepřiměřený?
Je nepodmíněný šestiletý trest pro pěstitele marihuany nepřiměřený?

Občas se objeví soudní rozhodnutí, která svým obsahem zaujmou nejen odbornou obec, ale budí vášně i mezi laickou veřejností. Jedním z takovýchto rozhodnutí je nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 20...

ePravo.cz
Následky nemožnosti plnit schválený splátkový kalendář z důvodu epidemie Covid 19
Následky nemožnosti plnit schválený splátkový kalendář z důvodu epidemie Covid 19

Pandemie COVID-19 může mít vliv i na osoby, kterým již bylo schváleno oddlužení. Ke splnění oddlužení musejí dlužníci plnit podmínky stanovené insolvenčním zákonem a insolvenčním soudem. Jednou z p...

ePravo.cz
Sledování nepoctivého záměru dlužníkem – nepodnikatelem v oddlužení
Sledování nepoctivého záměru dlužníkem – nepodnikatelem v oddlužení

V rozsudku č.j. 29 NSCR 163/2018 Nejvyšší soud ČR rozhodoval o dovolání dlužníka, který se bránil proti rozhodnutí insolvenčního soudu, resp. soudu odvolacího, o tom, že sleduje v již schváleném od...

ePravo.cz
Možnosti finanční pomoci státu při řešení dopadu koronaviru
Možnosti finanční pomoci státu při řešení dopadu koronaviru

Od vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 14.00 hodin vláda a její jednotliví členové plnili média prohlášeními o vládní pomoci jak podnikatelským subjektům, tak zaměstnancům a osobám ocitnu...

ePravo.cz
Nová úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace
Nová úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace

Dne 13 2. 2020 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon o obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 207). [1] Tato novela významným způsobem rozšiřuje odpovědnost...

ePravo.cz
Skutečně nastal definitivní konec štěpení pohledávek (v oddlužení)?
Skutečně nastal definitivní konec štěpení pohledávek (v oddlužení)?

Tento článek cílí na problematiku uplatňování pohledávek věřitelů z jednoho hmotněprávního titulu v insolvenčním řízení současně jako pohledávek částečně zajištěných a pohledávek částečně nezajiště...

ePravo.cz
Likvidátoři, přihlaste se o vyšší odměnu!
Likvidátoři, přihlaste se o vyšší odměnu!

Při stanovení výše odměny likvidátora jmenovaného soudem je třeba mít na zřeteli nejenom rozsah a složitost prováděné likvidace, ale též míru odborné kvalifikace likvidátora, jakož i míru jeho odpo...

ePravo.cz
Seznamování se s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře mimo veřejné zasedání ...
Seznamování se s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře mimo veřejné zasedání ...

V celku nedávno byl vyhlášen jeden z nejnovějších nálezů Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 702/17 ze dne 22. 10. 2019, který se zabýval otázkou, zda seznamování se s listinami zajištěnými v rámci pro...

ePravo.cz
Neúčinnost právních úkonů
Neúčinnost právních úkonů

V rozsudku č.j. 21 ICdo 61/2018 Nejvyšší soud ČR rozhodoval o žalobě insolvenčního správce, kterou se domáhal určení, že pracovní smlouvy a dodatek k nim uzavřené mezi dlužníkem jako zaměstnavatele...

ePravo.cz
Posílení možnosti vymáhání nároků osob odpovědných za správu domu a pozemku v insolvenčním řízení
Posílení možnosti vymáhání nároků osob odpovědných za správu domu a pozemku v insolvenčním řízení

Dne 1.12.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 291/2017 Sb., kterým dochází ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve prospěch práv vlastníků v bytových d...

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group