Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co.,advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „Advokátní kancelář“),
ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku.

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

1.1. Právní klientský vztah mezi klientem a Advokátní kanceláří vzniká uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb, a to ve formě Formuláře pro klienta a plné moci, obě řádně vyplněné a podepsané klientem.
1.2. Právní vztah mezi klientem a Advokátní kanceláři může vzniknout i na základě ústní dohody mezi klientem a Advokátní kanceláři, resp. zmocněným advokátem.
1.3. Při poskytování právní služby většího rozsahu, zejména v oblasti dlouhodobého poskytování právních služeb (paušál) či realizace projektů se po dohodě s klientem zpravidla uzavírá zvláštní smluvní dokument, obsahující konkrétní specifika klientského vztahu a specifické platební podmínky za právní službu.
1.4. Klientský vztah v rámci drobné právní služby je založen v okamžiku přijetí klienta zmocněným advokátem k osobnímu projednání nebo komunikaci prostřednictvím technických prostředků (telefon, fax, elektronická pošta, písemná komunikace).
1.5. Při vzniku klientského vztahu a v jeho průběhu má každý advokátní koncipient Advokátní kanceláře obecné zmocněné a právní postavení ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 zákona o advokacii jednat vůči klientovi v rozsahu právního postavení zmocněného advokáta, nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak.
1.6. Právní klientský vztah mezi Advokátní kanceláří a klientem je sjednán s odkládací podmínkou vzniku takového právního vztahu od okamžiku úhrady sjednané zálohy klientem Advokátní kanceláři.

II. Odměna za poskytování právních služeb

2.1. Advokátní kancelář poskytuje právní služby zásadně za úplatu ve smyslu vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (Advokátní tarif).
2.2. Vznik nároku na odměnu za poskytnutí právní služby je totožný se vznikem klientského vztahu.
2.3. Bezplatně nebo za sníženou sazbu lze právní službu poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu Advokátní kanceláře, učiněného v písemné formě na Formuláři pro klienta.
2.4. Pokud nestanoví výslovná písemná dohoda mezi Advokátní kanceláří a klientem jinak nebo klient neuzavře s Advokátní kanceláří Smlouvu o poskytování právní služby v podobě Formuláře pro klienta, kde výslovně vezme na vědomí mimosmluvní odměnu Advokátní kanceláře dle Advokátního tarifu, je právní služba poskytována ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 Advokátního tarifu v sazbě hodinové, dle aktuálního ceníku Advokátní kanceláře, a to za každou započatou čtvrthodinu.
2.5. Pro specifikaci právních pojmů pro stanovení hodinové sazby dle předchozího odstavce se použijí přiměřeně ustanovení § 8 a 10 Advokátního tarifu.
2.6. K hodinové odměně Advokátní kanceláře se připočítává režijní paušál ve výši 300,– Kč + DPH za každou hodinu právní služby dle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu.
2.7. Za přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb a hotových výdajů Advokátní kanceláře se považuje 50% celkové odhadované odměny a hotových výdajů, a to po celou dobu klientského vztahu.
2.8. V případě smluvní odměny Advokátní kanceláře ve smyslu ust. § 3a § 4 Advokátního tarifu platí, že se odměna Advokátní kanceláře zvyšuje vždy o veškeré náklady řízení, které budou klientovi přiznány ve veškerých řízeních proti protistranám, když se jedná o samostatnou pohledávku Advokátní kanceláře za protistranou. Klient Advokátní kancelář zmocňuje k přijetí veškerých takových plateb na svůj účet.

III. Klientské prostředky

3.1. Zmocněný advokát v rámci poskytování právních služeb nakládá s klientskými prostředky. Klientskými prostředky se rozumí peněžité plnění, které zmocněný advokát na základě dispozice klienta, resp. protistrany za souhlasu klienta, přijímá do své úschovy (advokátní depozitum), aby je na základě splnění smluvních podmínek vyplatil.
3.2. Advokátním depozitem akreditivním či inkasním se rozumí přijetí či vydání klientských prostředků na základě předložení listiny či listin se stanoveným obsahem, a to dle dispozice klienta na základě konkrétního smluvního ujednání během klientského vztahu. Zmocněný advokát je vázán dispozicí klienta a konkrétním smluvním ujednáním i v případě zániku klientského vztahu a plnění je povinen poskytnou, či přijmout a poskytnout dle smluvního ujednání.
3.3. Na režim advokátního depozita akreditivního či inkasního se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku ohledně smluv o akreditivu a inkasu.
3.4. Za právní službu dle odst. 3.2. a 3.3. náleží Advokátní kanceláří odměna není-li ceníkem či dohodou stanoveno jinak ve výši 1 % objemu přijatých a vyplacených klientských prostředků, nestanoví-li konkrétní dohoda mezi klientem a Advokátní kanceláří jinak.
3.5. Veškeré přírůstky klientských prostředků v advokátním depozitu náleží Advokátní kanceláři, jakožto paušální náhrada hotových výdajů za poskytnutí právní služby ve smyslu ustanovení §13 odst. 2 věta prvá Advokátního tarifu.
3.6. Advokátním depozitem správcovským se rozumí převzetí klientských prostředků jménem a na účet Advokátní kanceláře a soustavné nakládání s nimi dle dispozic klienta, zejména za účelem optimalizace výnosu či zajištění klientských plateb.
3.7. Za právní službu dle odst. 3.6. náleží Advokátní kanceláři odměna ve výši 10 % výnosu klientských prostředků v případě optimalizace výnosu a 1 % z objemu příjmů klientských prostředků na
účet zmocněného advokáta, v případě zajišťování plateb. V případě kombinace obou základních účelů se odměna Advokátní kanceláře stanoví poměrně.
3.8. Klientské prostředky zmocněný advokát spravuje na kontě v bance či podobném ústavu, odděleně od ostatních prostředků Advokátní kanceláře.
3.9. Zmocněný advokát je oprávněn nakládat s klientskými prostředky výlučně dle písemných dispozic klienta, označených vzestupnou číselnou řadou, obsahující označení dispozice, jež je její číslo, předmět dispozice, datum, hodinu a podpis klienta, datum, hodinu a podpis doručení dispozice zmocněnému advokátovi; Nestanoví-li klient jinak, je zmocněný advokát povinen dispozici splnit do tří dnů od jejího převzetí.
3.10. Zmocněný advokát je oprávněn použít k administrativně účetním úkonům při nakládání s klientskými prostředky třetí osobou. Odpovídá však za škodu touto osobou případně klientovi způsobenou.
3.11. Zmocněný advokát zpracovává osobní údaje klienta a třetí strany za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 2 5 3 / 2 0 0 8 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění. Režim advokátního depozita se řídí příslušnými ustanoveními uvedeného zákona, a dále Usnesením představenstva České advokátní komory č. 2 ze dne 11. září 2008 a Usnesením představenstva České advokátní komory č. 7 ze dne 28. června 2004.

IV. Platební podmínky

4.1. Veškeré platby mezi klientem a Advokátní kanceláří, resp. zmocněným advokátem, přesahující jednorázově částku 100.000, – Kč, probíhají zásadně bezhotovostní formou na bankovní účet.
4.2. Odměna Advokátní kanceláře je splatná na základě faktury s náležitostí daňového dokladu vystavené klientovi či v hotovosti oproti vydání originálu předloženého příjmového dokladu.
4.3. Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny podle této smlouvy náleží Advokátní kanceláři smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou Advokátní kanceláři vystavené faktury se má za to, že klient odsouhlasil vyúčtování uhrazené odměny Advokátní kanceláře.
4.4. Za splnění platby ve prospěch Advokátní kanceláře se považuje připsání příslušné částky na účet Advokátní kanceláře.

V. Povinnosti advokáta

5.1. Advokátní kancelář je povinná postupovat při poskytování právních služeb s odbornou péčí, jednat čestně a svědomitě, dodržovat povinnost mlčenlivosti, řídit se v rámci právních předpisů pokyny klienta, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení pokládá pro klienta za prospěšné. Advokátní kancelář je při plnění předmětu smlouvy vázáná pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta. Advokátní kancelář není vázáná pokyny klienta, pokud jde o právní názor na věc nebo pokud pokyny klienta odporují dobrým mravům.
5.2. Advokátní kancelář se zavazuje oznámit klientovi okolnosti, které zjistila při plnění předmětu smlouvy, nebo které mohou mít vliv na změnu pokynů klienta. Zjistí-li Advokátní kancelář, že pokyny klienta jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinná na to Klienta upozornit. Bude-li mít Advokátní kancelář pochybnost o pravdivosti nebo úplnosti informací poskytnutých klientem, je povinná poučit jej o možných právních důsledcích použití takových informací. Možnost Advokátní kanceláře odstoupit od této smlouvy tím není dotčena.
5.3. Zmocněný advokát je oprávněn dát se při poskytování právních služeb zastoupit jiným advokátem. Nebrání-li tomu právní předpisy, je zmocněný advokát oprávněn při poskytování právních služeb pověřit jednotlivými úkony také advokátního koncipienta nebo zaměstnance Advokátní kanceláře.
5.4. Po ukončení smlouvy je Advokátní kancelář povinná na výzvu klienta předat klientovi veškeré podklady, které ji klient předal nebo které pro klienta získala od třetích osob. Advokátní kancelář je oprávněná pořizovat si z podkladů předaných ji klientem kopie nezbytně nutné pro dokumentaci své činnosti pro klienta.

VI. Povinnosti klienta

6.1. Klient je povinen udělit Advokátní kanceláři včas písemné plné moci, které jsou nezbytné pro splnění závazku Advokátní kanceláře v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
6.2. Klient je povinen zaplatit Advokátní kanceláři odměnu ve výši a v termínu splatnosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a aktuálního ceníku Advokátní kanceláře.
6.3. Klient poskytne Advokátní kanceláři veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Advokátní kancelář zabezpečila všechny úkony týkající se poskytování právních služeb v konkrétním případě, zejména ji včas předá veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne úplné a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí právních služeb.
6.4. Klient se zavazuje zúčastnit se jednání (zejména u soudu, státního orgánu či s protistranou), kdykoliv to Advokátní kancelář bude považovat za nezbytné. Klient se dále zavazuje řídit se v záležitosti, která je předmětem poskytování právních služeb, pokyny Advokátní kanceláře, jakož i nezasahovat do vývoje záležitosti způsobem předem s Advokátní kanceláři nesjednaným. Jakékoliv své samostatné jednání v záležitosti, která je předmětem právní poskytování právních služeb, se klient zavazuje předem konzultovat s Advokátní kanceláři a o výsledku takového jednání jí informovat.
6.5 Klient bere na vědomí poučení o důsledcích vyplývajících z ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku, které zní takto: „(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

VII. Ukončení klientského vztahu

7.1. Klient je oprávněn Smlouvu o poskytování právních služeb kdykoliv, a to i bez udání důvodu, vypovědět. Výpověď je účinná okamžikem, kdy se o ní Advokátní kancelář dozvěděla.
7.2. Advokátní kancelář je oprávněná Smlouvu o poskytování právních služeb písemně vypovědět. Výpověď je účinná uplynutím měsíční výpovědní lhůty, jež končí poslední den kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi klientovi.
7.3. Advokátní kancelář je oprávněná od Smlouvy o poskytování právních služeb odstoupit, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ní a klientem, nebo porušil-li klient hrubým způsobem své povinnosti vyplývající z těchto všeobecných podmínek, zejména neposkytl-li Advokátní kanceláři potřebnou součinnost nebo nesložil-li přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb, ačkoliv byl o to Advokátní kanceláři požádán. Advokátní kancelář je rovněž oprávněná od smlouvy odstoupit, nastane-li některá z podmínek, za kterých je podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných právních předpisů povinná od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného sdělení o odstoupení klientovi.
7.4. Nedohodne-li se Advokátní kancelář s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je Advokátní kancelář povinná po dobu 15 dnů ode dne, kdy podle předchozích odstavců odstoupila od smlouvy, činit veškeré neodkladné úkony a učinit přiměřená opatření tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient Advokátní kanceláři sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. Pokud byla Smlouva o poskytování právních služeb vypovězena nebo odstoupil-li Advokátní kancelář od smlouvy, náleží Advokátní kanceláři odpovídající část sjednané odměny za plnění předmětu smlouvy a
úhradu nákladů za dosud vykonané činnosti.

VIII. Odpovědnost za škodu

8.1 Advokátní kancelář odpovídá klientovi za škodu na věcech převzatých od klienta nebo od třetích osob pro klienta, ledaže tuto škodu nemohla odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
8.2. Advokátní kancelář odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobila v souvislosti s poskytováním právních služeb porušením svých povinností podle těchto všeobecných podmínek. Advokátní kancelář se může své odpovědnosti za škodu zprostit, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze požadovat.
8.3. Za správnost všech dokladů a informací předložených Advokátní kanceláři odpovídá klient. Advokátní kancelář neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností klienta, zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací věcně nesprávných, neúplných či nepravdivých. Advokátní kancelář neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytováním právních služeb.
8.4. Advokátní kancelář prohlašuje, že je pojištěná pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, a to nejméně v částce 50.000.000,– Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí Advokátní kanceláři něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro klienta výše uvedenou částku nepřesahují.

IX. GDPR

9.1. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování klientových údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie. Jedná se především o zpracování kontaktních a identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a dále údajů sdělených klientem z důvodů převzetí jeho právního zastoupení Advokátní kanceláří. Rovněž se může jednat o údaje sdělené třetími osobami, zejména pak údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedení konkrétní kauzy klienta.
9.2. Advokátní kancelář prohlašuje, že bude údaje zpracovávané dle odst. 9.1. používat výlučně pro výkon agendy spojený s právním zastupováním klienta, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností a ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení.
9.3. Klient může po Advokátní kanceláři požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat po Advokátní kanceláři vysvětlení, pokud má podezření na neoprávněné zpracování. Advokátní kancelář může za tento přístup k osobním údajům účtovat klientovi náhradu odpovídající jejím nákladům. Klient může dále požadovat opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci, vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu, podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů, požádat Advokátní kancelář o bezplatný přístup, pokud jeho žádost nebude opakovaná či nepřiměřená, požadovat přenos, výmaz a omezení zpracování. Jednotlivá oprávnění klienta odpovídají vždy povaze zpracovávaných údajů.
9.4. Údaje klienta bude Advokátní kancelář zpracovávat po dobu trvání právního zastoupení a po jeho skončení budou archivovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 5 let.
9.5. Klient souhlasí s tím, aby mu Advokátní kancelář zasílala pravidelné newslettery, ve kterých ho bude průběžně informovat.

X. Účinnost

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vydávají s účinností ode dne 20.03.2023 na dobu neurčitou.
10.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly novelizovány s ohledem na právní úpravu GDPR, AML a novelu trestního zákoníku co do trestného činu maření spravedlnosti k datu 1. 2. 2019.

V Praze, dne 20. 03. 2023
JUDr. Jan Langmeier, v.r.
advokát a jednatel společnosti

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group