Informace pro oznamovatele

Společnost tímto dokumentem sděluje oznamovatelům způsob a postup, jakým mohou předávat oznámení, identifikuje příslušné osoby a upřesňuje základní pravidla týkající se řešení oznámení.

Název společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČO: 028 70 355, se sídlem Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 224324 („Společnost").

Co je to ochrana oznamovatele?

Ochrana oznamovatele je upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („ZOO“). Hlavním účelem tohoto zákona je chránit oznamovatele protiprávního jednání – tzv. whisteblowery – na pracovišti před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatelů.

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem, kterému zákon poskytuje ochranu, může být každá fyzická osoba, která se na svém pracovišti setká s možným protiprávním jednáním a rozhodne se jej nahlásit.

Oznamovatelem může být:

 • zaměstnanec,
 • osoba ve služebním poměru,
 • bývalý zaměstnanec,
 • uchazeč o zaměstnání,
 • osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • osoba působící u Společnosti na základě samostatně výdělečné činnosti (OSVČ),
 • dočasně přidělená osoba,
 • stážista, dobrovolník,
 • osoby vykonávající funkci člena orgánu Společnosti,
 • osoba vykonávající práva spojená s účastí ve Společnosti,
 • dodavatelé, poskytovatelé služeb, stavebních prací nebo jiných obdobných plnění.

Co je možné oznámit?

Informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, nebo má dojít u Společnosti a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky spáchání přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Informace vyloučené z oznamování

Oznamovatel nesmí touto cestou ohlásit informace, které by mohly prolomit povinnost mlčenlivosti plynoucí z jiných právních předpisů. Např. povinnost mlčenlivosti advokáta, advokátního koncipienta a zaměstnance advokáta. Dále také povinnost mlčenlivosti při poskytování zdravotní služby, či ochranu informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení a podle zákona o AML.

Zákon dále zakazuje ohlášení jakýchkoliv informací souvisejících s národní bezpečností a bezpečnostními zájmy, svrchovaností, územní celistvostí, porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek zahrnujících obranné nebo bezpečnostní aspekty, činností zpravodajských služeb a další informace uvedené v § 3 odst. 3 ZOO.

Budou-li takovéto informace součástí oznámení, příslušná osoba se takovým oznámením (nebo částí oznámení) nebude zabývat a bez zbytečného odkladu jej odmítne či částečně odmítne v rozsahu těchto informací vyloučených z oznamování.

Jak podat oznámení?

Pro přijímání oznámení je Společností pověřen Mgr. Dominik Hoda

Oznámení můžete podat:

 • písemně na emailovou adresu: whistleblowing@langmeier.cz
 • telefonicky na tel. č.: +420 722 231 566
 • osobně, po předchozí domluvě s pověřenou osobou. Osobní oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po vaší žádosti, nejpozději do 14 dnů od této žádosti.

Oznámení lze podat anonymně, nicméně pro rychlejší a efektivnější zpracování může být vaše identifikace užitečná. Vaše osobní údaje budou v bezpečí; pouze autorizovaný pracovník bude mít přístup k vaší totožnosti a bez vašeho výslovného souhlasu nebudou tyto informace poskytnuty třetím stranám.

Co by mělo obsahovat vaše oznámení?

Součástí oznámení prosím uveďte:

 • vaše jméno, příjmení a datum narození nebo jiné identifikační údaje (pokud podáváte oznámení anonymně, není toto nutné),
 • podrobnosti vedoucí k podezření z minulého či budoucího porušení pravidel, včetně konkrétních důvodů, proč považujete jednání za protiprávní,
 • vyjádření, zda si přejete být informováni o přijetí vašeho oznámení a o následujících opatřeních a krocích (v případě absence takového vyjádření vám budeme poskytovat informace automaticky),
 • kontaktní údaje pro doručení relevantních informací (v případě, že žádné speciální kontakty neuvedete, budeme vás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy, z níž bylo oznámení zasláno, nebo dle domluvy).

Jak probíhá zpracování vašeho oznámení?

Po vašem oznámení vás bude do 7 dnů pověřená osoba kontaktovat a potvrdí přijetí oznámení. Toto potvrzení obdržíte buď na uvedené kontaktní údaje, nebo na email, z něhož bylo oznámení podáno. V případě, že nebudeme mít vaše kontakty, nebo pokud si nepřejete být informováni, žádné potvrzení zasílat nebudeme. Informování bude také vynecháno, pokud by to vedlo k odhalení identity třetí osoby.

Následně proběhne hodnocení důvodnosti vašeho oznámení. Během 30 dnů od jeho přijetí příslušná osoba vyšetří okolnosti a shromáždí potřebné informace. V závislosti na výsledcích vyšetřování vás bude tato osoba informovat o:

 • možném prodloužení lhůty o dalších 30 dnů (maximálně dvakrát), pokud jde o složitý případ,
 • zjištění, že vaše oznámení je důvodné,
 • zjištění, že vaše oznámení je nedůvodné, s možností podání oznámení u orgánu veřejné moci,
 • skutečnosti, že se nejedná o oznámení v souladu se zákonem.

Pokud bude vaše oznámení shledáno důvodným, pověřená osoba informuje Společnost o navrhovaných nápravných opatřeních. Zákon chrání vás, takže Společnost nesmí proti vám či osobám, které vám pomáhaly s oznámením, podniknout jakákoli odvetná opatření.

Alternativní cesty k podání oznámení a povinnost mlčenlivosti dle zákona o AML

Kromě interního oznamovacího systému, ZOO poskytuje i další možnosti, jak podat oznámení. Na rozdíl od vnitřního systému, Společnost v těchto případech nemůže zajistit okamžitou reakci a rychlé řešení situace. Mezi těmito externími metodami jsou:

 • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze strany Ministerstva spravedlnosti.
 • Oznámení veřejné, například prostřednictvím médií, což je možné pouze za podmínek specifikovaných v § 7 odst. 1 písm. c) ZOO:
  • Společnost či Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo ve stanovených lhůtách vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení,
  • máte důvod se domnívat, že jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné új­my.
  • Týká-li se vaše oznámení informací, které podléhají povinnosti mlčenlivosti dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), pak je zakázáno oznámit takové informace Ministerstvu spravedlnosti, či je jinak zveřejnit. V takovém případě se můžete obrátit na Českou advokátní komoru či na Finanční analytický úřad.
Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group