JUDr. Jan Langmeier vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2015. Od roku 2018 vykonává činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením. V roce 2019 založil JUDr. Jan Langmeier společnost Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s., v níž spolupracuje s dalšími zkušenými insolvenčními správci.

Co byste měli vědět o insolvenci

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), rozeznává tyto formy úpadku: platební neschopnost, předlužení a hrozící úpadek. Ve všech třech případech se jedná o situaci, kdy dlužník není schopen splácet své dluhy řádně a včas.

Cílem insolvenčního řízení je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k poměrnému a co nejvyššímu uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence tak nabízí dlužníkům možnost snížit a vypořádat své dluhy a dosáhnout „nového startu“, zároveň umožňuje věřitelům vymoci úhradu (alespoň části) jejich pohledávek. Způsobem řešení úpadku je oddlužení, konkurs a reorganizace.

Více o insolvenci

JUDr. Jan Barák

Platební neschopnost

Nastává, pokud má dlužník více věřitelů a pokud má závazky déle jak 30 dnů po splatnosti a není schopen je plnit. Neschopnost plnit své závazky může nastat v případě, kdy dlužník zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků či neplní své závazky déle jak 3 měsíce. Důvodem platební neschopnosti je i nemožnost dosáhnout uspokojení pohledávky za dlužníkem exekucí či výkonem rozhodnutí.

Předlužení

Dlužník, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, se do předlužení dostává, pokud má více věřitelů a celková hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Hrozící úpadek

Jedná se o situace, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen splatit podstatnou část svých dluhů.

Naše služby v rámci insolvence

Oddlužení

Oddlužení je proces řešení úpadku upravený insolvenčním zákonem.

Reorganizace

Jedná se o způsob řešení úpadku, při kterém je zachován provoz dlužníkova podniku.

Konkurz

Jedná se o likvidační způsob řešení úpadku pro fyzické i právnické osoby.

Likvidace

Jedná se o proces zrušení společnosti, který provádí jmenovaný likvidátor.

Insolvenční tým

Právní služby v oblasti insolvence v naší kanceláři poskytuje zkušený tým složený ze čtyř insolvenčních správců a několika insolvenčních specialistů. Jeden ze členů našeho týmu je držitelem zvláštního povolení.

Seznamte se s naším týmem

Kontaktujte nás

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Naši insolvenční specialisti jsou Vám k dispozici.

Kontakty a pobočky

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group