Etický kodex Langmeier & Co. s.r.o.

A. PREAMBULE

Dodržování právních předpisů a etických pravidel je prioritou AK Langmeier & Co. s.r.o.

Cílem tohoto etického kodexu je stanovit základní principy a pravidla etického chování pro AK Langmeier & Co. s.r.o. Tyto normy platí jak ve vztahu k našim obchodním partnerům, klientům, tak i uvnitř společnosti mezi jednotlivými zaměstnanci. Etický kodex je závazný pro všechny společnosti v rámci skupiny a rovněž pro všechny její zaměstnance.

B. VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Při výběru spolupracovníků obsazujeme pozice jednotlivci s odpovídající odbornou a morální kvalifikací. Základní princip spočívá v rovném zacházení a odmítání jakékoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, vyznání či politického přesvědčení, sexuální orientace nebo zdravotního a sociálního postavení. Dodržování pravidel personální politiky je pro nás klíčové.

Naším cílem je vytvořit bezpečné a vstřícné pracovní prostředí, kde každý jednotlivec vzájemně respektuje svoje okolí a společně se snaží dosáhnout kanceláře. Proto klademe důraz na dodržování základních etických a morálních principů. Pracovní atmosféra založená na těchto zásadách posiluje schopnost dosahovat kvalitních výsledků. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za výsledky ve své oblasti působení v rámci skupiny a mají pravomoc kontrolovat aktivity a výsledky svých podřízených. Zároveň jsou morálním příkladem pro svoje týmy.

V rámci kanceláře i mimo ni se vždy chováme s respektem a loajalitou vůči mateřské firmě, vlastníkům, investorům, ale také k ostatním zaměstnancům a spolupracovníkům, abychom zachovali dobré jméno naší organizace. Nicméně, to nebrání nikomu v tom, aby upozornil na neetické nebo nelegální praktiky, pokud se stane jejich svědkem.

Závazky na pracovišti

Základní povinností zaměstnanců AK Langmeier & Co. s.r.o. je podpora a rozvoje. K majetku zaměstnavatele se chovají s respektem, chrání jej a využívají v souladu se zásadami hospodárnosti. Pracovní doba je využívána efektivně.

  • Majetek kanceláře není používán k účelům, které nesouvisí s náplní práce, není-li vnitřním předpisem stanoveno jinak.
  • Pracovní doba je využívána výhradně k pracovním zájmům kanceláře.
  • Firemní prostředky nejsou využívány pro soukromé účely.
  • V případě zjištění škody, oznamuje se tato skutečnost nadřízenému zaměstnanci.
Opatření proti korupci

Korupční a jakékoliv další nekalé praktiky jsou společensky nepřijatelné. Jednáme v souladu s pravidlem nulové tolerance.

Úplatkem je myšleno poskytnutí peněžních prostředků nebo jiných věcných hodnot, informací či služeb a jiných výhod, na které nevzniká nárok, a které přímo vedou k majetkovému či jinému zvýhodnění.
Podezření na korupční jednání je oznamováno nadřízenému pracovníkovi nebo vedení kanceláře.

Chování zaměstnanců mimo pracoviště a pracovní dobu

Zaměstnanec skupiny je povinen čestným chováním přispívat k dobrému jménu kanceláře, a to i mimo pracovní dobu.

Ochrana osobních údajů

Osobními údaji jsou myšleny veškeré osobní údaje o zaměstnancích, zákaznících či obchodních partnerech a investorech, které Langmeier & Co., s.r.o. získá. Je dbáno na dodržování veškerých předpisů na ochranu osobních údajů.

Povinností každého zaměstnance je pečlivě chránit veškeré osobní údaje, se kterými během výkonu své pracovní činnosti přijde do styku. Poskytovat tyto údaje je oprávněn pouze osobám, které k tomu mají oprávnění, podle příslušné právní úprav nebo s písemným souhlasem dotčené osoby.

Povinností zaměstnanců skupiny je bezodkladně nahlásit podezření na únik či zneužití osobních údajů příslušnému vedoucímu pracovníkovi.

Ochrana citlivých a důvěrných informací

Langmeier & Co., s.r.o. klade důraz na ochranu veškerých citlivých a důvěrných informací.

Zaměstnanci jsou povinni, aby v rámci své pracovní činnosti a při řešení obchodních vztahů sdělovali pouze nezbytně nutné informace. Jsou poučeni o nutnosti zachovávat mlčenlivost v případech, kterých se to týká.

Povinností zaměstnanců skupiny je bezodkladně nahlásit podezření na únik či zneužití osobních údajů příslušnému vedoucímu pracovníkovi.

Střety zájmů a konkurence

Zaměstnanci Langmeier & Co. s.r.o. se vyhýbají situacím, které by mohli vést ke střetu zájmů.

C. VZTAH K OKOLÍ

Klienti a zákazníci

Oprávněné zájmy našich klientů mají přednost před vlastními zájmy zaměstnanců skupiny Langmeier & Co. s.r.o..

Primárním cílem jsou spokojení klienti. Poskytujeme služby a odbornou pomoc na té nejvyšší možné úrovni.

  • nezneužíváme důvěru klientů či případný nedostatek znalostí nebo zkušeností
  • plníme včas a kvalitně svěřené a slíbené úkoly
  • naše klienty řádně informujeme
  • s klienty zacházíme rovnocenně bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, sexuální orientaci či politické nebo náboženské vyznání
Konkurence

Jednání a obchodní transakce Langmeier & Co., s.r.o. jsou prováděny s ohledem na zásady a pravidla hospodářské soutěže.
Poskytujeme-li informace veřejnosti, tak pouze za předpokladu, že jsou přesné a respektují závazky mlčenlivosti.

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Etický kodex a všechny jeho pozdější úpravy nabývají platnosti v den jeho vydání.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group