Média & PR

Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 2.

30. 04. 2024

Směnky jakožto historicky osvědčené finanční nástroje zůstávají klíčovou součástí obchodních transakcí i v dnešní době. Jejich hlavním účelem je zajištění závazků. Ačkoliv se jejich podstata může jevit jako jednoduchá, skrývají v sobě řadu právních nuancí, které mohou ovlivnit jejich využití a účinnost.

Co když směnka není splacena?

Směnka představuje v právní praxi významný nástroj, který umožňuje rychlé vymáhání dluhu. V případě, že dlužník nesplní své závazky vyplývající ze směnky, může věřitel požádat soud o vydání směnečného platebního rozkazu.
Soud na základě předloženého prvopisu směnky, který je považován za pravý a dalších potřebných dokumentů, může rychle reagovat a vydá směnečný platební rozkaz. Tento rozkaz dává dlužníkovi příkaz k zaplacení dlužné částky a nákladů soudního řízení do patnácti dní. Dlužník má možnost v této lhůtě vznést námitky, které by měly obsahovat všechny důvody, proč se domnívá, že by směnečný platební rozkaz neměl platit. Pokud dlužník ve lhůtě 15 dní námitky nepodá, stane se směnečný platební rozkaz pravomocný a dlužník již nebude mít možnost se bránit.
Odlišnost směnečného platebního rozkazu spočívá v tom, že proti němu nelze podat běžný odpor, ale pouze námitky. Tyto námitky nezastavují již běžící soudní řízení, což je důležité pro zachování kontinuity právního procesu.
Je důležité si uvědomit právní sílu směnky a respektovat procesy stanovené pro její vymáhání.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group