Média & PR

Právní rámec pro zaměstnávání cizinců v ČR

04. 07. 2024

EU Blue Card

Zaměstnávání cizinců v České republice je složitý proces, který vyžaduje dodržování specifických právních předpisů a administrativních postupů. Tento článek se zaměřuje na klíčové aspekty tohoto procesu, aby pomohl zaměstnavatelům pochopit, jak postupovat legálně a efektivně.

Zaměstnávání cizinců v České republice je složitý proces, který vyžaduje dodržování specifických právních předpisů a administrativních postupů. Tento článek se zaměřuje na klíčové aspekty tohoto procesu, aby pomohl zaměstnavatelům pochopit, jak postupovat legálně a efektivně.
Pravidla, kterými se musí zaměstnavatel řídit, v případě, že chce zaměstnat cizince se liší podle toho, jaké postavení má konkrétní cizinec na trhu práce. Cizince lze rozdělit do těchto skupin:

  1. Občané EU a jejich rodinní příslušníci – mají na trhu práce skoro totožné postavení jako občané České republiky, s výjimkou týkající se informování krajské pobočky Úřadu práce o jejich nástupu do práce a o ukončení jejich pracovního poměru.
  2. Občané třetích zemí (mimo EU), kteří nepotřebují žádné povolení k zaměstnání – týká se to např. občanů, kteří mají povolen trvalý pobyt v ČR, kterým byl udělen azyl, nebo kteří se v ČR připravují soustavně na budoucí povolání (kompletní výčet je uveden v ust. § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) – mají podobné postavení jako občané EU.
  3. Občané třetích zemí – potřebují určité povolení k práci na území ČR, např. modrou kartu, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání od příslušného úřadu práce.
  4. Občané Ukrajiny – mají v současné době speciální postavení na trhu práce, a to z důvodu vojenského konfliktu na území Ukrajiny.
Občané třetích zemí, kteří nepatří do skupiny č.2 musí mít vyřízeny nějaký druh povolení k práci na území ČR, a to například:

a. modrá karta – opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské vzdělání) po dobu v ní uvedenou.
• žádost se podává na zastupitelském úřadě v domovském státě
• k žádosti musí cizinec předložit kromě jiného i pracovní smlouvu nebo smlouvou o smlouvě budoucí sjednanou na dobu nejméně 6 měsíců, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy
• pracovní pozice musí být vedená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty
• vydává se s dobou platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na niž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 3 roky.

b. zaměstnanecká karta – rozumí se jí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání.
• žádost se podává na zastupitelském úřadě v domovském státě (v určitých případech lze i na území ČR podat k Ministerstvu vnitra).
• k žádosti musí cizinec předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující podmínky dle zákona
• pracovní pozice musí být vedená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty
• vydává se nejdéle na dobu 2 let, lze opakovaně prodloužit

c. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance – rozumí se jí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území delšímu než 90 dnů a k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.
• žádost se podává na zastupitelském úřadě v domovském státě
• k žádosti musí cizinec doložit kromě jiného i vysílací dopis, který obsahuje zejména potvrzení, že žadatel bude vnitropodnikově převeden k výkonu povolání do podniku v ČR, a to na pozici manažera nebo stážisty
• lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států Evropské unie, nejdéle však na dobu 3 let u manažera a specialisty, a nejdéle na dobu 1 roku u stážisty

d. povolení k zaměstnání cizince – jedná se pouze o povolení k zaměstnání, a nikoliv o povolení k pobytu. Cizinec musí pobývat legálně na území ČR na základě jiného povolení od Ministerstva vnitra.
• žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce před příchodem cizince na území ČR
• používá se nejčastěji u sezónních prací

Od 1. 7. 2024 nastává změna a dle nařízení vlády budou mít volný přístup na trh práce i občané těchto zemí: Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy americké, Kanada, Velká Británie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea a Singapur. Bude se jednat pouze o přístup na trh práce, který není spojen s pobytovým oprávněním v ČR. Dle délky pracovního vztahu je potřeba vyřídit i druh pobytového oprávnění.

Zaměstnávání občanů Ukrajiny

Od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině, tedy od 24. 2. 2022, získali ukrajinští občané po splnění podmínek, možnost požádat o dočasnou ochranu v ČR. Dočasná ochrana opravňuje kromě pobytu v ČR i k volnému přístupu na trh práce. Jedinou povinností je nahlásit nástup cizince do zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce (stejně jako u občanů EU).
K získaní dočasné ochrany je potřeba doložit zejména fakt, že cizinec pobýval na území Ukrajiny přede dnem 24. 2. 2022 a zemi následně opustil. Je potřebné předložit také potvrzení o ubytování a platný cestovní pas. Jak plyne ze samotného názvu, dočasná ochrana je přidělena jen na určitou dobu, později je potřeba ji prodloužit dle pokynů Ministerstva vnitra ČR.

Mgr. Zuzana Henková
právník

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group