Média & PR

Směnky a jejich role v moderním obchodním právu 4.

30. 04. 2024

Směnky jakožto historicky osvědčené finanční nástroje zůstávají klíčovou součástí obchodních transakcí i v dnešní době. Jejich hlavním účelem je zajištění závazků. Ačkoliv se jejich podstata může jevit jako jednoduchá, skrývají v sobě řadu právních nuancí, které mohou ovlivnit jejich využití a účinnost.

Protest směnky

Směnka představuje silný právní nástroj, který věřitelům umožňuje vymáhat dluhy. Nicméně, pokud výstavce směnky – osoba, která se zavázala platit dluh – nemá dostatek majetku, její účinnost může být omezena. V takovém případě může na scénu vstoupit třetí strana, známá avalista, která poskytne směnce dodatečnou záruku. Tato osoba se zavazuje k zaplacení dluhu, pokud výstavce nedodrží své závazky.
Když je avalista na směnce uveden a podepsán, může se stát primárním dlužníkem pro věřitele v případě, že výstavce nesplní své závazky. To poskytuje vlastníkovi směnky další jistotu, že jeho pohledávka bude splacena.
Pro vlastníka směnky však také existují určité povinnosti. Musí směnku v době její splatnosti předložit výstavci k zaplacení. Pokud výstavce směnku nesplácí, je na vlastníkovi, aby učinil protest směnky – oficiální prohlášení, které se zpracovává notářem nebo soudcem a slouží jako důkaz o neplnění závazků výstavcem.
Neprovede-li vlastník směnky tento protest, ztrácí práva vůči avalistovi, nicméně jeho právo vymáhat dluh od výstavce zůstává nedotčeno. V takovém případě může vlastník směnky pokračovat v soudním vymáhání pouze proti výstavci, ale bez možnosti požadovat splacení od avalisty.
Je tedy zřejmé, že při využívání směnečného ručitelství je nutné dodržet příslušné právní procedury a být si vědom možných rizik a nákladů spojených s tímto procesem.

Mgr. Bc. Julie Gryciková
advokátní koncipientka
grycikova@langmeier.cz

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group