Média & PR

Posílení možnosti vymáhání nároků osob odpovědných za správu domu a pozemku v insolvenčním řízení

09. 01. 2018

Dne 1.12.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 291/2017 Sb., kterým dochází ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve prospěch práv vlastníků v bytových domech, resp. společenství vlastníků, proti těm vlastníkům jednotek, kteří na úkor ostatních řádně platících vlastníků jednotek nehradí poplatky spojené se správou domu a pozemku, jako jsou např. úklid, odvoz odpadu, vytápění společných prostor, osvětlení společných prostor, příspěvky do fondu oprav atd.

Cílem novely je posílení možnosti společenství vlastníků jednotek dosáhnout alespoň částečného uspokojení svých pohledávek vůči členovi společenství vlastníků jednotek, a to přednostně před věřiteli, jejichž pohledávky jsou zajištěné zástavními právy váznoucími na jednotce.

Důvodová zpráva upozorňuje na skutečnost, že jednotliví vlastníci jednotek v domě, kde vzniká bytové spoluvlastnictví, nemají žádnou možnost ovlivnit, kdo bude spolu s nimi také vlastníkem jednotky, a to vzhledem k tomu, že bytové spoluvlastnictví v domě vzniká přímo ze zákona. Vzniká zde tedy nepoměr zejména vzhledem k bankám, obvykle zástavním věřitelům, které mají možnost si svého dlužníka vybrat. Současná právní úprava tak zapříčiňuje nízkou vymahatelnost pohledávek společenství (64 % pohledávek je vyhodnoceno jako nevymahatelných), které ve svém důsledku hradí jednotliví řádně platící vlastníci jednotek.

Dle novely budou pohledávky spojené se správou domu a pozemku od 1.12.2017 uhra­zovány při prodeji jednotky přednostně, a to až do výše 1/10 výtěžku prodeje. Změnil se občanský soudní řád v části výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, tak, že pokud byla alespoň podána žaloba vůči neplatiči, dostává se věřitel do stejného postavení jako zástavní věřitelé a věřitelé s exekučním titulem, kterou může věřitel přihlásit a uspokojí se v rozvrhovém usnesení, pokud bude to té doby vykonatelná. Tato pohledávka je uspokojována přednostně za pohledávkami nákladů vzniklých státu v řízení o výkonu rozhodnutí. Nebude-li vykonatelná, bude soudem pohledávka projednána dodatečně, pokud na ni připadá nějaká platební povinnost z rozvrhu. Současně se změnil exekuční řád, kdy tyto pohledávky byly zařazeny mezi tzv. pohledávky I. třídy.

insolvenčním zákoně se změna promítla do § 298, tak, že v případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.

Osoby odpovědné za správu domu a pozemku často uplatňují v insolvenčním řízení své pohledávky, jako pohledávky za majetkovou podstatou i v případě, že se jedná o pohledávky, které měli být přihlášeny řádně přihláškou, neboť vznikly před rozhodnutím o úpadku. Dle názoru insolvenčního soudu, se kterým jsme se ohledně výkladu předmětné novely setkali, by se měli uspokojit všechny pohledávky, které byly uplatněny v insolvenčním řízení, byť chybně, podle předmětného ustanovení, viz rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 94 INS 16442/2016 – B – 31, kde soud dospěl k závěru, že „podle insolvenčního zákona, ve znění zák. č. 291/2017 Sb. již nyní platného s nabíhající účinnosti od 1. prosince 2017, a to konkrétní podle odstavců 2 a 8 § 298 insolvenčního zákona v uváděném znění, lze navíc ze zpeněžení předmětu zajištění, před vydáním zajištěnému věřiteli, po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, za situace, pokud je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou tohoto domu a pozemku, uspokojit takovou pohledávku osoby odpovědné za správu domu a pozemku z výtěžku zpeněžení jednotky ještě před uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.

Soud má za to, že se logika tohoto ustanovení zákona, byť s účinností od 1. prosince 2017 uplatní a lze ji použít i pro výklad, posouzení a rozhodnutí v daném případě vydávání výtěžku zpeněžení, protože novou úpravou došlo pouze k formálnímu vyjádření principu, který by i za dosavadních právních podmínek bylo namístě akceptovat, když je smyslem vycházet z toho, že insolvenčním řízení mají být vypořádány vztahy vůči všem věřitelům dlužníka a v tomto případě dlužnice, které jsou nepochybné a v dané situaci dlužnice by nepochybně uspořádány být měly.

Novela insolvenčního zákona, tak značně posílila možnosti vymáhání nároků osob odpovědných za správu domu a pozemku, když předmětné pohledávky se budou nově uspokojovat, a to až do výše 1/10 výtěžku prodeje, před zajištěnými věřiteli.

Mgr. Ludmila Šturmová,
advokátka

JUDr. Jan Langmeier,
advokát a insolvenční správce

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group