Moratorium

Moratorium je instrument, který umožňuje oddálit prohlášení úpadku dlužníka až o 4 měsíce. Tím mu poskytuje dočasnou ochranu před věřiteli, dává mu prostor s nimi jednat a nadále vyvíjet podnikatelskou činnost a tím odvrátit hrozící zánik podnikatelské činnosti.

Navrhnout vyhlášení moratoria může dlužník, který

 • je podnikatelem (vyjma právnických osob v likvidaci),
 • a to buď ještě před zahájením insolvenčního řízeno, nebo do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu a jde-li o insolvenční návrh věřitele, tak do 15 dnů od jeho doručení soudem.

K návrhu na moratorium musí dlužník kromě příloh, které je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu, připojit

 • poslední účetní závěrku a
 • písemné prohlášení s úředně ověřenými podpisy většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí.

Účinnost moratoria

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu určenou v rozhodnutí, nejdéle však 3 měsíce. Na návrh dlužníka lze moratorium prodloužit nejdéle však o 30 dnů. K návrhu na prodloužení musí dlužník přiložit aktualizovaný seznam závazků a opět prohlášení věřitelů, že s prodloužením moratoria souhlasí.

V době trvání moratoria

 • nelze prohlásit úpadek dlužníka;
 • nelze provést exekuci/výkon rozhodnutí;
 • nelze realizovat zajištění (prodej zástavy);
 • nelze vypovědět ani odstoupit od smluv na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy
  o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň 3 měsíce;
 • nelze započíst vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele, ledaže započtení povolí soud;
 • lze přednostně hradit závazky, které souvisí s provozem podniku a které vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm.

Zánik moratoria

Moratorium zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, nebo zrušením soudem. Soud moratorium zruší na návrh většiny věřitelů nebo pokud dlužník uvedl v návrhu nepravdivé údaje či vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr. Moratorium též zaniká zamítnutím nebo odmítnutím insolvenčního návrhu, podáním insolvenčního návrhu nebo zastavením insolvenčního řízení.

Odpovědnost dlužníka za škodu

Dlužník, který poruší své povinnosti, odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim tím způsobí. Této odpovědnosti se dlužník zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Členové statutárního orgánu dlužníka ručí za škodu nebo jinou újmu společně a nerozdílně.

MIMOŘÁDNÉ MORATORIUM

Zcela zásadním institutem zavedeným Lex Covid je tzv. mimořádné moratorium, tedy instrument, kterým může dlužník dosáhnout dočasné ochrany před vyhlášením úpadku, jakož
i před realizací zajištění či exekuce ze strany věřitelů. Hlavním cílem navrženého mimořádného moratoria je ochránit jinak konkurenceschopné podniky v době mimořádné krize. Oproti standardnímu moratoriu není nutný souhlas věřitelů.

Návrh na mimořádné moratorium může do 31. 8. 2020 podat dlužník, který

 • je podnikatelem,
 • nebyl k 12. 3. 2020 v úpadku,
 • ohledně něhož nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebo bylo zahájeno na návrh věřitele
  a tento návrh byl dlužníku doručen před méně než 15 dny a
 • čestně prohlásí, že jde o důsledek epidemie, v průběhu posledních dvou měsíců před 12.3.2020 nevyplatil mimořádné podíly na zisku ani vlastní zdroje, či jiné mimořádné plnění.

Návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat údaje k místní a mezinárodní příslušnosti insolvenčního soudu, údaje o počtu zaměstnanců a dlužníkově obratu za poslední účetní období. K návrhu není potřeba přikládat žádné další přílohy. Stačí, když dlužník čestně prohlásí, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Účinnost mimořádného moratoria

Mimořádné moratorium lze vyhlásit nejdéle na 3 měsíce s možností prodloužení o další 3 měsíce. S prodloužením už musí ale souhlasit většina věřitelů, opět počítaná podle výše jejich pohledávek. K návrhu na prodloužení musí být také připojen seznam závazků.

V době trvání mimořádného moratoria

 • nelze prohlásit úpadek dlužníka;
 • nelze realizovat zajištění (prodej zástavy);
 • nelze provést exekuci/výkon rozhodnutí;
 • nelze vypovědět, odepřít plnění ani odstoupit od smluv na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň 3 měsíce;
 • lze přednostně hradit závazky, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu podniku a které vznikly po vyhlášení mimořádného moratoria;
 • lze započíst vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele.

Po dobu trvání mimořádného moratoria může podnikatel využít veřejné podpory poskytované podnikatelům ke zmírnění dopadů onemocnění COVID – 19.

V ostatním se na mimořádní moratorium použije úprava standardního moratoria.