Naše služby v rámci insolvence

 • Oddlužení
 • Reorganizace
 • Konkurz
 • Nabídka prodeje majetku
 • Likvidace
 • Moratorium

Co byste měli vědět o insolvenci

Informace pro dlužníky

Tato stránka je určena výhradně pro dlužníky, kterým byla společnost Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s., nově ustanovena insolvenčním správcem. Seznam insolvenčních řízení a provozoven insolvenčního správce je uveden zde. Podle § 210 insolvenčního zákona Vás tímto žádáme, abyste nám poskytli tyto informace:

 • Vaše kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu;

 • Přehled veškerého Vašeho majetku, zejména pak nemovitostí, motorových vozidel, pohledávek, cenných papírů (akcií, směnek apod.) a jiných cenností, jako jsou např. drahé kovy, umělecké předměty apod;

 • Přehled o účtech a vkladních knížkách včetně informací, u jakých peněžních ústavů je máte zřízeny a informací o aktuálních zůstatcích na nich;

 • Informace o Vašem zaměstnání. Nejste-li zaměstnán, sdělte způsob Vaší obživy;

 • Uveďte, zda máte nějaké věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska. V kladném případě sdělte co nejpřesnější specifikaci takových věřitelů;

 • Pokud nejste právnickou osobou, uveďte, jaké jsou Vaše náklady na bydlení, rodinný stav a zda máte vyživovací povinnost, případně zda s Vámi bydlí osoba, ke které máte vyživovací povinnost;

 • Jste-li právnická osoba či podnikatel, zašlete na adresu sídla insolvenčního správce kompletní účetnictví společnosti včetně záznamu o stavu pokladny, seznamu aktuálně uzavřených smluv a seznamu pohledávek. Dále insolvenčnímu správci poskytněte střednědobý výhled Vaší podnikatelské činnosti;

calculator.jpg

Požadované informace a případnou připojenou dokumentaci zašlete, prosím, do datové schránky insolvenčního správce, emailem nebo poštou na adresu sídla insolvenčního správce. Pokud se výše požadované informace a podklady shodují s informacemi, které jste uvedl a s podklady, které jste přiložil k Vašemu návrhu na povolení oddlužení (zejména z důvodu jejich aktuálnosti), potvrďte, prosím, pouze jejich správnost a aktuálnost.

V souladu s ustanovením § 188 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 210 insolvenčního zákona Vás tímto vyzýváme, abyste se vyjádřil ke všem podaným přihláškám pohledávek Vašich věřitelů, které budou zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Zejména Vás žádáme o vyjádření, zda věřiteli uplatněné pohledávky uznáváte (či nikoliv), v jakém rozsahu a proč.

Je-li to objektivně možné, doložte ke všem Vašim odpovědím na výše uvedené dotazy kopie relevantní dokumentace (např. smlouvy, výpisy z účtů apod.).

Služby v rámci insolvenčního práva

V rámci činnosti insolvenčního správce a poskytování právních služeb v oblasti insolvenčního práva poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování insolvenčních (věřitelských, dlužnických) návrhů, přihlášek pohledávek;

 • Zpracování návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot);

 • Vypracování reorganizačních plánů;

 • Přípravu na přezkumné a zvláštní přezkumné jednání, schůzi věřitelů, věřitelský výbor;

 • Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčních řízeních a věřitelských orgánech;

 • Sepis incidenčních žalob a zastupování v těchto sporech;

 • Komunikaci se soudy, dlužníkem, věřiteli;

 • Zpracování návrhů na výmaz společností z obchodního rejstříku po skončení konkursu, likvidace;

 • Kompletní ekonomické a organizační poradenství;

 • Likvidaci obchodních společností (soudní, mimosoudní).

notebook.jpg

Prodej majetku

Při prodeji majetku, a to ať movitého nebo nemovitého spolupracujeme s exekutory Mgr. Ing. Jan Vrána, Mgr. Daniel Vlček, JUDr. Erik Smola. A dále pak s OK dražby s.r.o., XP invest, s.r.o., Aequitas Real Estate s.r.o. Inzerujeme na portálu https://www.burzaspravcu.cz/.