Arca Investments a.s. & Arca Capital Slovakia, a.s.

Our law firm represents a wide range of creditors in the case of Arca Investments a.s. group, including direct creditors of Arca Investments a.s., as well as its subsidiaries such as Arca Capital Slovakia, a.s., both in the Czech Republic and in Slovakia.

Ke stažení: Smlouvy o poskytování právních služeb a plná moc

Pro zájemce o právní služby a zastupování ve věci uplatnění pohledávek vůči koncernové skupině Arca Investments, a.s. přikládáme níže dva důležité formuláře – smlouvu a plnou moc.

Služby, kterých se tyto dva dokumenty týkají, jsou včetně uplatnění pohledávek vůči jednotlivým členům skupiny Arca Investments, jejich avalistům, ručitelům apod. nebo tomu kterému právnímu nástupci této skupiny nebo jejich jednotlivých členů.

Dále v sobě spolupráce s naší advokátní kanceláří zahrnuje zastupování ve všech soudních (např. civilní, insolvenční, trestní), mimosoudních, rozhodčích, správních a jiných řízeních s tímto souvisejících, a to jak před soudy či jinými orgány v České republice, tak i ve Slovenské republice, popř. i v dalších státech a k zastupování ve věřitelských atp. orgánech pro případ úpadkových (insolvenčních, restrukturali­začních, likvidačních atp.) řízení souvisejících s touto koncernovou skupinou, avalisty, ručiteli apod. nebo právními nástupci této skupiny nebo jejich jednotlivými členy.

Předmětem právních služeb je dále uplatnění nároků na náhradu škody Klienta vůči České národní bance, potažmo České republice, případně jinému orgánu dohledu či dozoru nad finančním trhem, státu, (orgánu) Evropské unie, primárně z titulu zanedbání výkonu dohledu nad finančním trhem, tedy nesprávného úředního postupu.

Dokumenty ke stažení

We are a part of the AEQUITAS Group.
Aequitas Group