Загальні комерційні умови компанії Langmeier & Co.,advokátní kancelář s.r.o. (далі „Адвокатська контора“),
відповідно до положень § 1751 Цивільного кодексу.

I. Виникнення Договору про надання юридичних послуг

1.1. Юридичні відносини між клієнтом та Адвокатською конторою виникають шляхом укладення Договору про надання юридичних послуг, у формі Анкети для клієнта та довіреності, обидві належно заповнені та підписані клієнтом.
1.2. Юридичні відносини між клієнтом та Адвокатською конторою можуть виникнути також на підставі усної угоди між клієнтом та Адвокатською конторою або уповноваженим адвокатом.
1.3. При наданні юридичних послуг більшого обсягу, особливо в сфері довгострокового надання юридичних послуг (підписка) або реалізації проектів, за згодою з клієнтом зазвичай укладається окремий договір, що містить конкретні специфікації клієнтських відносин і специфічні умови оплати за юридичні послуги.
1.4. Клієнтські відносини в рамках дрібних юридичних послуг виникають в момент прийому клієнта уповноваженим адвокатом на особисту зустріч або комунікацію за допомогою технічних засобів (телефон, факс, електронна пошта, письмова комунікація).
1.5. При виникненні клієнтських відносин і в їхньому процесі кожен адвокат-консультант Адвокатської контори має загальні повноваження та юридичний статус відповідно до положень § 26 ч. 2 Закону про адвокатуру діяти щодо клієнта в обсязі юридичного статусу уповноваженого адвоката, якщо ці Загальні комерційні умови не передбачають іншого.
1.6. Юридичні відносини між Адвокатською конторою та клієнтом укладаються з відкладальною умовою виникнення таких правових відносин з моменту оплати клієнтом узгодженого авансу Адвокатській конторі.

II. Винагорода за надання юридичних послуг

2.1. Адвокатська контора надає юридичні послуги, як правило, за плату згідно з постановою № 177/1996 Sb. у чинній редакції (Адвокатський тариф).
2.2. Виникнення права на винагороду за надання юридичних послуг збігається з виникненням клієнтських відносин.
2.3. Безкоштовно або за зниженою ставкою юридичну послугу можна надати лише за письмовою згодою Адвокатської контори, зробленою у формі Анкети для клієнта.
2.4. Якщо письмова угода між Адвокатською конторою та клієнтом не передбачає іншого або клієнт не укладе з Адвокатською конторою Договір про надання юридичних послуг у формі Анкети для клієнта, де чітко визнає позадоговірну винагороду Адвокатської контори згідно з Адвокатським тарифом, юридична послуга надається за погодинною ставкою згідно з чинним прайс-листом Адвокатської контори за кожну розпочату чверть години.
2.5. Для визначення юридичних понять для встановлення погодинної ставки відповідно до попереднього пункту застосовуються відповідні положення § 8 та 10 Адвокатського тарифу.
2.6. До погодинної винагороди Адвокатської контори додається адміністративний збір у розмірі 300,– Kč + ПДВ за кожну годину юридичної послуги відповідно до § 13 ч. 3 Адвокатського тарифу.
2.7. Як розумний аванс на винагороду за надання юридичних послуг та витрати Адвокатської контори вважається 50% загальної оціночної винагороди та витрат протягом усього періоду клієнтських відносин.
2.8. У разі договірної винагороди Адвокатської контори відповідно до § 3 та § 4 Адвокатського тарифу винагорода Адвокатської контори збільшується на всі судові витрати, які будуть присуджені клієнту у всіх справах проти іншої сторони, що є окремою вимогою Адвокатської контори до іншої сторони. Клієнт уповноважує Адвокатську контору отримати всі такі платежі на свій рахунок.

III. Клієнтські кошти

3.1. Уповноважений адвокат у рамках надання юридичних послуг розпоряджається клієнтськими коштами. Клієнтськими коштами є грошове забезпечення, яке уповноважений адвокат приймає на зберігання (адвокатський депозит) на основі розпорядження клієнта або іншої сторони за згодою клієнта, щоб виплатити їх після виконання договірних умов.
3.2. Адвокатським депозитом акредитивним чи інкасовим є прийом або видача клієнтських коштів на основі подання документів з визначеним змістом відповідно до розпорядження клієнта на основі конкретної договірної угоди під час клієнтських відносин. Уповноважений адвокат зобов'язаний дотримуватися розпорядження клієнта та конкретної договірної угоди, навіть у разі припинення клієнтських відносин, і зобов'язаний надати або прийняти і надати платіж згідно з договірною угодою.
3.3. На режим адвокатського депозиту акредитивного чи інкасового застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу щодо договорів про акредитив та інкасо.
3.4. За юридичну послугу відповідно до п. 3.2. та 3.3. належить винагорода Адвокатській конторі, якщо не встановлено інше прайс-листом чи угодою, у розмірі 1% від обсягу прийнятих і виплачених клієнтських коштів, якщо конкретна угода між клієнтом та Адвокатською конторою не передбачає іншого.
3.5. Усі надходження клієнтських коштів у адвокатському депозиті належать Адвокатській конторі як фіксована компенсація витрат на надання юридичних послуг відповідно до § 13 ч. 2 речення першого Адвокатського тарифу.
3.6. Адвокатським депозитом управлінським є прийом клієнтських коштів від імені та на рахунок Адвокатської контори та постійне розпорядження ними відповідно до розпоряджень клієнта, зокрема з метою оптимізації доходу або забезпечення клієнтських платежів.
3.7. За юридичну послугу відповідно до п. 3.6. належить винагорода Адвокатській конторі у розмірі 10% від доходу клієнтських коштів у разі оптимізації доходу та 1% від обсягу надходжень клієнтських коштів на рахунок уповноваженого адвоката у разі забезпечення платежів. У разі комбінації обох основних цілей винагорода Адвокатської контори визначається пропорційно.
3.8. Уповноважений адвокат зберігає клієнтські кошти на рахунку в банку чи подібному закладі, окремо від інших коштів Адвокатської контори.
3.9. Уповноважений адвокат має право розпоряджатися клієнтськими коштами виключно відповідно до письмових розпоряджень клієнта, позначених зростаючим числовим рядом, що містить позначення розпорядження, його номер, предмет розпорядження, дату, час та підпис клієнта, дату, час та підпис вручення розпорядження уповноваженому адвокату; Якщо клієнт не встановить інше, уповноважений адвокат зобов'язаний виконати розпорядження протягом трьох днів з моменту його прийняття.
3.10. Уповноважений адвокат має право залучати третіх осіб для адміністративно-бухгалтерських дій при розпорядженні клієнтськими коштами. Однак він несе відповідальність за шкоду, заподіяну цією особою клієнту.
3.11. Уповноважений адвокат обробляє персональні дані клієнта та третіх осіб з метою виконання обов'язків, що випливають із закону № 253/2008 Sb., про деякі заходи проти відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму у чинній редакції. Режим адвокатського депозиту регулюється відповідними положеннями зазначеного закону, а також Постановою Ради Чеської адвокатської палати № 2 від 11 вересня 2008 року та Постановою Ради Чеської адвокатської палати № 7 від 28 червня 2004 року.

IV. Умови оплати

4.1. Усі платежі між клієнтом та Адвокатською конторою або уповноваженим адвокатом, що перевищують одноразово суму 100.000, – Kč, здійснюються виключно безготівковим шляхом на банківський рахунок.
4.2. Винагорода Адвокатської контори підлягає оплаті на підставі рахунку з реквізитами податкового документа, виставленого клієнту, або готівкою з видачею оригіналу квитанції.
4.3. У разі прострочення клієнтом оплати винагороди за цим договором Адвокатській конторі належить штраф у розмірі 0,5% від суми боргу за кожен день прострочення. Оплата рахунку, виставленого Адвокатською конторою, означає, що клієнт погодився з розрахунком сплаченої винагороди Адвокатської контори.
4.4. Виконанням платежу на користь Адвокатської контори вважається зарахування відповідної суми на рахунок Адвокатської контори.

V. Обов'язки адвоката

5.1. Адвокатська контора зобов'язана надавати юридичні послуги з професійною турботою, діяти чесно та сумлінно, дотримуватися обов'язку конфіденційності, керуватися в межах правових норм вказівками клієнта, використовувати всі законні засоби та в їхніх межах застосовувати все, що, на її думку, є корисним для клієнта. Адвокатська контора при виконанні предмету договору керується лише законами та іншими загальнообов'­язковими правовими нормами та в їхніх межах вказівками клієнта. Адвокатська контора не зв'язана вказівками клієнта щодо правової думки на справу або якщо вказівки клієнта суперечать добрим моральним нормам.
5.2. Адвокатська контора зобов'язується повідомляти клієнту про обставини, які виявила під час виконання предмету договору або які можуть вплинути на зміну вказівок клієнта. Якщо Адвокатська контора виявить, що вказівки клієнта є недоцільними або неефективними для виконання предмету договору, вона зобов'язана повідомити про це клієнта. Якщо Адвокатська контора матиме сумніви щодо достовірності або повноти інформації, наданої клієнтом, вона зобов'язана повідомити його про можливі юридичні наслідки використання такої інформації. Можливість Адвокатської контори відмовитися від цього договору не порушується.
5.3. Уповноважений адвокат має право доручати виконання юридичних послуг іншим адвокатам. Якщо законодавчі акти не передбачають іншого, уповноважений адвокат має право доручати окремі дії також адвокатським стажистам або співробітникам Адвокатської контори.
5.4. Після закінчення договору Адвокатська контора зобов'язана на вимогу клієнта передати йому всі матеріали, які клієнт передав або які були отримані для клієнта від третіх осіб. Адвокатська контора має право робити копії матеріалів, переданих клієнтом, у необхідній для документування своєї діяльності для клієнта кількості.

VI. Обов'язки клієнта

6.1. Клієнт зобов'язаний своєчасно надати Адвокатській конторі письмові довіреності, необхідні для виконання зобов'язань Адвокатської контори відповідно до цих Загальних комерційних умов.
6.2. Клієнт зобов'язаний сплатити Адвокатській конторі винагороду в розмірі та у строк, зазначені у цих Загальних комерційних умовах та чинному прайс-листі Адвокатської контори.
6.3. Клієнт надасть Адвокатській конторі всю необхідну співпрацю для забезпечення всіх дій, пов'язаних із наданням юридичних послуг у конкретній справі, зокрема, своєчасно передасть всі необхідні документи, а також надасть повну та достовірну інформацію та пояснення, необхідні для надання юридичних послуг.
6.4. Клієнт зобов'язується брати участь у зустрічах (зокрема в суді, державному органі або з іншою стороною), коли Адвокатська контора вважає це необхідним. Клієнт також зобов'язується дотримуватися вказівок Адвокатської контори у справі, яка є предметом надання юридичних послуг, а також не втручатися у хід справи способом, не узгодженим з Адвокатською конторою. Клієнт зобов'язується попередньо консультуватися з Адвокатською конторою щодо будь-яких своїх самостійних дій у справі, що є предметом надання юридичних послуг, та інформувати її про результати таких дій.
6.5 Клієнт визнає попередження про наслідки, що випливають з § 347a ч. 1 Кримінального кодексу, яке звучить наступним чином: «(1) Хто з метою порушення провадження перед судом, міжнародним судовим органом або в рамках кримінального провадження надасть речовий або письмовий доказовий засіб, який має істотне значення для рішення, знаючи, що він підроблений або змінений, з наміром використати його як справжній, або підробить або змінить такий доказовий засіб з наміром використати його як справжній, буде покараний позбавленням волі до двох років.»

VII. Припинення клієнтських відносин

7.1. Клієнт має право розірвати Договір про надання юридичних послуг у будь-який час і без пояснення причин. Розірвання набирає чинності з моменту, коли Адвокатська контора дізнається про це.
7.2. Адвокатська контора має право розірвати Договір про надання юридичних послуг письмово. Розірвання набирає чинності по закінченню місячного строку з моменту його вручення клієнту.
7.3. Адвокатська контора має право відмовитися від Договору про надання юридичних послуг у разі порушення необхідної довіри між нею та клієнтом або грубого порушення клієнтом своїх обов'язків, що випливають з цих загальних умов, зокрема, якщо клієнт не надав необхідну співпрацю або не вніс розумний аванс на винагороду за надання юридичних послуг, хоча Адвокатська контора про це просила. Адвокатська контора також має право відмовитися від договору, якщо виникає одна з умов, за яких вона зобов'язана відмовитися від договору згідно з законом № 85/1996 Sb., про адвокатуру, у чинній редакції або іншим правовим актам. Відмова від договору набирає чинності з моменту вручення письмового повідомлення про відмову клієнту.
7.4. Якщо Адвокатська контора не домовиться з клієнтом інакше або клієнт не вживає інших заходів, Адвокатська контора зобов'язана протягом 15 днів з моменту відмови від договору вчиняти всі невідкладні дії та вживати відповідних заходів, щоб клієнт не зазнав шкоди своїм правам чи законним інтересам. Це не застосовується, якщо клієнт повідомить Адвокатську контору, що не наполягає на виконанні цього зобов'язання. Якщо Договір про надання юридичних послуг був розірваний або Адвокатська контора відмовилася від договору, Адвокатській конторі належить відповідна частина узгодженої винагороди за виконання предмету договору та відшкодування витрат за виконані дії.

VIII. Відповідальність за шкоду

8.1 Адвокатська контора несе відповідальність перед клієнтом за шкоду на речах, прийнятих від клієнта або від третіх осіб для клієнта, якщо цю шкоду не можна було відвернути навіть при всій можливій професійній турботі.
8.2. Адвокатська контора несе відповідальність перед клієнтом за шкоду, заподіяну порушенням своїх обов'язків відповідно до цих загальних умов у зв'язку з наданням юридичних послуг. Адвокатська контора може звільнитися від відповідальності за шкоду, якщо доведе, що шкоду не можна було відвернути навіть при всіх зусиллях, які можна від неї вимагати.
8.3. Клієнт несе відповідальність за правильність усіх документів та інформації, наданих Адвокатській конторі. Адвокатська контора не несе відповідальності за шкоду, спричинену порушенням обов'язків клієнта, зокрема за ненадання необхідних документів або надання невірних, неповних чи недостовірних документів та інформації. Адвокатська контора не несе відповідальності за комерційний або інший економічний ризик, пов'язаний з діяльністю клієнта, наслідки якого проявляються у зв'язку з наданням юридичних послуг.
8.4. Адвокатська контора заявляє, що застрахована на випадок відповідальності за шкоду, заподіяну наданням юридичних послуг, щонайменше на суму 50.000.000,– Kč. Клієнт заявляє, що якщо в конкретному випадку не повідомить Адвокатську контору про інше, передбачається, що передбачувані збитки, заподіяні наданням юридичних послуг, не перевищують зазначену суму.

IX. GDPR

9.1. Клієнт визнає, що Адвокатська контора буде обробляти його персональні дані на законних підставах, зазвичай шляхом укладення та виконання договору. Обробка даних клієнта є необхідною для виконання юридичних зобов'язань, що випливають з актів, що регулюють діяльність адвокатури. Йдеться, перш за все, про обробку контактних та ідентифікаційних даних (включаючи номер соціального страхування) та інших даних, наданих клієнтом з метою прийняття його юридичного представництва Адвокатською конторою. Це також можуть бути дані, надані третіми особами, зокрема, дані, надані іншою стороною або іншими особами у конкретній справі клієнта.
9.2. Адвокатська контора заявляє, що буде використовувати дані, оброблені відповідно до п. 9.1., виключно для виконання завдань, пов'язаних з юридичним представництвом клієнта, зокрема для належного виконання всіх юридичних зобов'язань та для комунікації з окремими суб'єктами у рамках провадження.
9.3. Клієнт може вимагати від Адвокатської контори доступу до своїх персональних даних та просити пояснення, якщо підозрює незаконну обробку. Адвокатська контора може стягувати з клієнта плату за доступ до персональних даних відповідно до своїх витрат. Клієнт може також вимагати виправлення або доповнення неточних персональних даних або їх видалення, висувати заперечення проти обробки та вимагати виправлення неправомірного стану, подати скаргу проти обробки до Управління з захисту персональних даних, вимагати безкоштовного доступу до своїх даних, якщо його запит не є повторюваним або надмірним, вимагати передачі, видалення та обмеження обробки. Кожне право клієнта відповідає характеру оброблюваних даних.
9.4. Дані клієнта оброблятимуться Адвокатською конторою протягом терміну юридичного представництва, а після його завершення архівуватимуться відповідно до загальнообов'­язкових правових норм, як правило, протягом 5 років.
9.5. Клієнт погоджується на отримання регулярних інформаційних розсилок від Адвокатської контори, в яких його буде інформувати про новини.

X. Дія

10.1. Ці Загальні комерційні умови видаються з 20.03.2023 на невизначений строк.
10.2 Ці Загальні комерційні умови були оновлені відповідно до правових норм GDPR, AML та змін до Кримінального кодексу щодо злочину перешкоджання правосуддю з 1.2.2019.

У Празі, 20.03.2023
JUDr. Jan Langmeier, v.r.
адвокат та директор компанії

Ми є частиною групи AEQUITAS.
Aequitas Group