Případ fondu NOVA Money Market: Největší věřitel v rukách dlužníka

Praha, 1. června 2021 – Investiční fond NOVA Money Market je největším věřitelem společnosti Arca Investments, se kterou je u Městského soudu v Praze vedeno místní insolvenční řízení. Přihlášená pohledávka činí 664 milionů korun, a ani jediný zajištěný věřitel v podobě J&T Banky nedosahuje takové výše pohledávky (u J&T je to 451 milionů korun). Podle analýz a zjištění advokátní kanceláře Langmeier & Co. je ale role NOVA Money Market v celém případu mnohem více zásadní, než jak se může zdát při prvním pohledu do přehledu pohledávek v insolvenčním rejstříku.

Příběh fondu NOVA Money Market v sobě skrývá dvě hlavní zjištění:

1) Arca Investments skutečně fungovala jako takzvaná černá banka.

2) Česká národní banka by měla řešit případ NOVA Money Market, jelikož jí dohled nad tímto fondem ukládá zákon a jsou ohroženy vklady investorů přesahující půl miliardy korun.

Jak k těmto zjištěním advokátní kancelář Langmeier & Co. dospěla? V následujícím textu se pokusíme o co nejpřehlednější a zároveň stručný popis celého případu.

Propojení Arca Investments a NOVA Money Market

NOVA Money Market je takzvaným fondem kvalifikovaných investorů. To mimo jiné znamená, že nejmenší možná investice je 1 milion korun. Fond je navíc nesamosprávný, jeho obhospodařovatelem a administrátorem je investiční společnost REDSIDE. Co je ale klíčové, NOVA Money Market, potažmo REDSIDE jsou nepřiznanou součástí skupiny Arca Investments.

Společnost Arca Capital Finance Group, člen skupiny Arca Investments, je totiž podle listiny přítomných akcionářů ze dne 25. 11. 2020 akcionářem investičního fondu REDSIDE ve výši 9,52 %. Současný předseda představenstva Arca Investments Rastislav Velič byl navíc od 20. 1. 2016 až do 31. 12. 2020 předsedou správní rady fondu NOVA Money Market.

Fond na financování Arcy

„Když se pozorně podíváte na přihlášku pohledávky od NOVA Money Market do insolvenčního řízení Arca Investments, zjistíte, že v lednu 2017 uzavřel tento fond, konkrétně Podfond 3 a Podfond 4, rámcovou smlouvu s Arca Investments o poskytnutí finančních výpomocí. Těch pak Arca Investments několikrát využila. Naposledy 24. 2. 2020, kdy si od fondu NOVA Money Market půjčila 17,5 milionu korun. Celkem si během tří let takto půjčila
téměř 617 milionů korun,“ vypočítává JUDr. Jan Langmeier.

Všechny tyto pohledávky by dle přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení měly být zajištěny jinými pohledávkami, konkrétně za společností Silverside, a.s. se sídlem v Bratislavě. Ta poskytuje tzv. rychlé úvěry. A především patří do skupiny Arca Investments, je to její dceřiná společnost. „Tím se nám kruh uzavírá. Zjednodušeně řečeno, Arca Investments si od investorů, tedy od veřejnosti půjčila prostřednictvím svého nepřiznaného fondu NOVA Money Market téměř 617 milionů korun. Půjčila si je pro vlastní účely, pro financování vlastní skupiny Přitom měla dle statutu a prezentace fondu prostředky použít přímo na financování společnosti Silverside, což se nestalo. Dle naší analýzy tak došlo k porušení podmínek statutu fondu a k tomu, že prostředky klientů jsou nyní vysoce ohrožené. To by se u regulovaného fondu stát skutečně nemělo a odpovědnost by měl nést také obhospodařovatel, tedy REDSIDE,“ říká Jan Langmeier.

A další důkaz pro tvrzení, že NOVA Money Market je fondem, který je nepřiznanou součástí skupiny Arca Investments? V aktuálním reportingu investičního fondu REDSIDE, který obhospodařuje a administruje fond NOVA Money Market, činí k 31. 12. 2020 hodnota aktiv fondu NOVA Money Market 667 milionů korun. Pohledávka za Arca Investments je přitom ve výši 664 milionů korun. Naprostou většinu aktiv fondu NOVA Money Market tak tvoří
pohledávka vůči Arca Investments. K tomu Jan Langmeier dodává: „Je evidentní, že jediným účelem tohoto fondu bylo financování skupiny Arca Investments.“

Klamání investorů a ochrana zájmů dlužníka

Z tohoto vývoje plynou i další důsledky. Stovky investorů NOVA Money Market mohou přijít o stovky milionů korun. Tito investoři navíc investovali s tím, že sice jde o rizikovou investici, ale zároveň byli fondem ujišťováni, že riziko není příliš vysoké a v nejhorším případě mohou přijít jen o zlomek svého vkladu. To vyplývá z prezentace fondu, kterou máme k dispozici. V této prezentaci je investice do fondu (respektive podfondu) ohodnocena na souhrnném
ukazateli rizika číslem šest. Což sice značí vyšší rizikovost, protože tato stupnice se pohybuje od jedničky po sedmičku, přičemž sedmička je nejrizikovější. Ovšem hned pod touto stupnicí je v prezentaci uvedena poznámka: „Reálná rizikovost fondu je však nižší – dle indikátoru, který zohledňuje historický vývoj hodnoty investice je rizikovost na stupni 3 ze 7.“

Zcela zavádějícím ukazatelem v prezentaci NOVA Money Market pak je tzv. Scénář výkonnosti. Ten má čtyři stupně od příznivého až po stresový. A pouze ve stresovém stupni je uveden záporný roční výnos, a sice pouhých – 1,53 %.
Vzhledem k tomu, že téměř všechna aktiva fondu NOVA Money Market aktuálně tvoří pohledávka v insolvenčním řízení Arca Investments, kde se sice různí odhady možného uspokojení pohledávek, ale i při velmi optimistickém vývoji to mohou být maximálně nízké desítky procent jejich hodnoty, je jasné, že realita výnosnosti investic do NOVA Money Market bude úplně někde jinde.

Dva roky svoje peníze neuvidíte

Aktuální situace už se promítla také do jednání společnosti REDSIDE, která nedávno přistoupila k přecenění majetku podfondů NOVA Money Market na 46 % jejich účetní hodnoty. Společnost REDSIDE také rozhodla o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k Podfondu 3 a k Podfondu 4, a to až do 3. 5. 2023. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že investoři nebudou moct svoje investované prostředky získat zpět další dva roky! Kromě této oficiální informace však společnost REDSIDE už delší dobu poskytuje pouze obecné a nic neříkající informace, čímž chce jen získat další čas a uklidnit investory. Jejich pozice se přitom stále zhoršuje.

Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií na takto dlouhou dobu je přitom navíc v rozporu se statuty obou podfondů, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti REDSIDE. Ta nemůže přistoupit k pozastavení delšímu než tři měsíce. „Podle našich interních zjištění a odhadů je přecenění majetku na 46 procent účetní hodnoty pouze začátkem a v budoucnu dojde k dalšímu, opět negativnímu přecenění. Samozřejmě to
je důsledek nejistého výtěžku z insolventního řízení Arca Investments,“ vysvětluje Jan Langmeier, jehož kancelář zastupuje několik investorů NOVA Money Market a začala setomuto případu intenzivně věnovat.

„Za fondem NOVA Money Market může zůstat nesplacených více jak půl miliardy korun, které do fondu vložily stovky investorů. Rozdíl oproti Arca Investments je ale v tom, že tento fond ze zákona spadá pod dohled a kontrolu České národní banky. A ta by měla konat. Měla by prověřit, zda fond, respektive jeho obhospodařovatel REDSIDE neuvedl investory v omyl a zda obchodoval v jejich nejlepším zájmu. A v neposlední řadě by měla posoudit, zda oba podfondy nejsou vlastně v úpadku. Proto jsme ČNB zaslali podnět, aby se celou záležitostí začala zabývat, dopisem jsme oslovili i přímo guvernéra ČNB a připravujeme společný postup všech investorů do těchto podfondů, kteří se na naši kancelář obrátili nebo obrátí.“

Nástroj k ovládnutí věřitelského fondu

Příběh fondu NOVA Money Market má ale ještě jedno pozadí. Tento fond se totiž v roli věřitele Arca Investments hlásí do předběžného věřitelského fondu v rámci insolventního řízení. To vzhledem k výše popsanému propojení s vedením skupiny Arca Investments vzbuzuje podezření, že se dlužník prostřednictvím tohoto významného věřitele může pokusit získat ve věřitelském orgánu důležitou pozici.