Ke stažení: Smlouva o poskytování právních služeb a plná moc

Pro zájemce o právní služby a zastupování ve věci uplatnění pohledávek vůči koncernové skupině KGI – Global Investments a.s. přikládáme níže dva důležité formuláře – smlouvu a plnou moc. 

Služby se vztahují zejména na tyto společnosti:

  • Pozitive Energy, a.s.;

  • Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.;

  • BGQ Czech, a.s.;

  • NFA Holding, a.s.;

  • Acquisition Capital a.s.

Služby, kterých se dva níže přiložené dokumenty týkají, jsou včetně uplatnění pohledávek vůči jednotlivým členům této skupiny, avalistům a ručitelům této skupiny.

Součástí spolupráce s naší advokátní kanceláří je také zastupování ve všech soudních (např. civilní, insolvenční, trestní) a jiných řízeních s tímto souvisejících, a to jak před soudy či jinými orgány v České republice tak i ve Slovenské republice, popř. i v dalších státech a k zastupování ve věřitelských orgánech pro případ úpadkových řízení souvisejících s touto koncernovou skupinou, avalisty a ručiteli této skupiny.

Předmětem právních služeb je dále uplatnění nároků na náhradu škody Klienta vůči České národní bance, potažmo České republice, případně jinému orgánu dohledu či dozoru nad finančním trhem, státu, (orgánu) Evropské unie, primárně z titulu zanedbání výkonu dohledu nad finančním trhem, tedy nesprávného úředního postupu.