O službách v rámci insolvence

JUDr. Jan Langmeier je od roku 2015 oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce. V rámci této činnosti se naše kancelář specializuje na oblast insolvenčního práva a na řešení úpadku fyzických a právnických osob. V této oblasti nabízíme celou řadu služeb, jako je sepisování insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, zastupování v insolvenčních řízeních, likvidace právnických osob apod.

Co byste měli vědět o insolvenci

INFORMACE PRO DLUŽNÍKY

Tato stránka je určena výhradně pro dlužníky, kterým byl JUDr. Jan Langmeier nově ustanoven insolvenčním správcem.

Seznam insolvenčních řízení a provozoven insolvenčního správce je uveden zde

V souladu s ustanovením § 210 insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádáme o součinnost, spočívající v poskytnutí následujících informací:

 • Vaše kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu
 • Přehled veškerého Vašeho majetku, zejména pak nemovitostí, motorových vozidel, pohledávek, cenných papírů (akcií, směnek, apod.) a jiných cenností, jako jsou např. drahé kovy, umělecké předměty apod.
 • Přehled o účtech a vkladních knížkách, včetně informací u jakých peněžních ústavů je máte zřízeny a informací o aktuálních zůstatcích na nich
 • Informace, o Vašem zaměstnání. Nejste-li zaměstnán, sdělte způsob Vaší obživy.
 • Uveďte, zda máte nějaké věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska. V kladném případě sdělte co nejpřesnější specifikaci takových věřitelů.
 • Pokud nejste právnickou osobou, uveďte, jaké jsou Vaše náklady na bydlení, rodinný stav a zda máte vyživovací povinnost, případně zda osoba, ke které máte vyživovací povinnost s Vámi bydlí.
 • Jste-li právnická osoba, či podnikatel, zašlete na adresu sídla insolvenčního správce kompletní účetnictví společnosti včetně záznamu o stavu pokladny, seznamu aktuálně uzavřených smluv a seznamu pohledávek. Dále insolvenčnímu správci poskytněte střednědobý výhled Vaší podnikatelské činnosti.

Požadované informace a případnou připojenou dokumentaci zašlete, prosím, do datové schránky insolvenčního správce, emailem nebo poštou na adresu sídla insolvenčního správce.

Pokud se výše požadované informace a podklady shodují s informacemi, které jste uvedl a s podklady, které jste přiložil k Vašemu návrhu na povolení oddlužení (zejména z důvodu jejich aktuálnosti), potvrďte, prosím, pouze jejich správnost a aktuálnost.

V souladu s ustanovením § 188 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 210 insolvenčního zákona Vás tímto vyzýváme, abyste se vyjádřil ke všem podaným přihláškám pohledávek Vašich věřitelů, které budou zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Zejména Vás žádáme o vyjádření, zda věřiteli uplatněné pohledávky uznáváte (či nikoliv), v jakém rozsahu a proč.

Je-li to objektivně možné, doložte ke všem Vašim odpovědím na výše uvedené dotazy kopie relevantní dokumentace (např. smlouvy, výpisy z účtů, apod.)

SLUŽBY V RÁMCI INSOLVENČNÍHO PRÁVA

V rámci činnosti insolvenčního správce a poskytování právních služeb v oblasti insolvenčního práva poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování insolvenčních (věřitelských, dlužnických) návrhů, přihlášek pohledávek
 • Zpracování návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot)
 • Vypracování reorganizačních plánů
 • Příprava na přezkumné a zvláštní přezkumné jednání, schůzi věřitelů, věřitelský výbor
 • Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčních řízeních a věřitelských orgánech
 • Sepis incidenčních žalob a zastupování v těchto sporech
 • Komunikace se soudy, dlužníkem, věřiteli
 • Zpracování návrhů na výmaz společností z Obchodního rejstříku po skončení konkursu, likvidace
 • Kompletní ekonomické a organizační poradenství
 • Likvidace obchodních společností (soudní, mimosoudní)

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ