Aktuální informace ve skupině PREMIOT ke dni 24. 1. 2024

logo_premiot_group.jpeg

Hotel Karolína s.r.o. 

Dne 18.01.2024 proběhlo u Krajského soudu v Hradci Králové přezkumné jednání a schůze věřitelů.

Při přezkumném jednání došlo k přezkoumání všech přihlášených pohledávek věřitelů, přičemž pohledávka největšího věřitele dlužníka, společnosti DETRANGE Stock Beta s.r.o., byla insolvenčním správcem popřena. Tento věřitel tak ani nemohl hlasovat na následující schůzi věřitelů. Dalšímu významnému věřiteli dlužníka, společnosti Metrostav a.s., soud hlasovací práva přiznal ve výši zjištěné pohledávky, a proto Metrostav a.s. disponoval většinou hlasů. Věřiteli Wilson Construction Group CZ s.r.o., jehož zástupce byl rovněž přezkumnému jednání přítomen, soud hlasovací práva nepřiznal, neboť shledal, že je koncernově propojen se skupinou PREMIOT. 

Bezprostředně na přezkumné jednání navazovala schůze věřitelů, na níž bylo nejprve hlasováno o volbě věřitelského orgánu. Původně jmenovaný prozatímní věřitelský výbor nebyl ve funkci ponechán, přičemž spol. Metrostav a.s. navrhla, aby byl stanoven zástupce věřitelů, kterým by byla jmenována sama spol. Metrostav a.s., a jejímž náhradníkem bude určena spol. DETRANGE Stock Beta s.r.o. Vzhledem k většině hlasů, kterou spol. Metrostav a.s. disponovala, byl tento její návrh přijat. Na závěr schůze věřitelů bylo už jen konstatováno ponechání stávajícího insolvenčního správce ve funkci, jelikož nikdo nenavrhoval jeho odvolání. 

Soudkyně krajského soudu zároveň avizovala, že v průběhu dubna se bude konat další schůze věřitelů, na které se bude schvalovat znalecký posudek týkající se ocenění majetkové podstaty dlužníka, a to z důvodu prodloužení lhůty ke zpracování znaleckého posudku do 31.03.2024.

PREMIOT realitní, a.s.

Proti spol. PREMIOT realitní, a.s. bylo dne 07.09.2023 zahájeno insolvenční řízení a dne 22.01.2024 byl zjištěn úpadek společnosti. 

Tímto dnem tedy věřitelům započala běžet lhůta k přihlašování jejich pohledávek, které mají za společností PREMIOT realitní, a.s., přičemž lhůta k doručení přihlášky Městskému soudu v Praze jakožto soudu insolvenčnímu, skončí dnem 22.03.2024. Po tomto datu již není možné přihlášku pohledávky uplatnit, resp. soud k ní nebude přihlížet.

Celé znění usnesení o úpadku společnosti je dostupné zde: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=57092896.