Krizové řízení podniku

V rámci problematiky krizového řízení podniku se specializujeme na řešení a prevenci akutních krizí podniku. Akutní fází krize podniku obvykle rozumíme situaci, kdy podniku hrozí existenční problémy, které se projevují často ve formě platební neschopnosti (podnik nemá na mzdy zaměstnanců, nemá na úhradu faktur, je v prodlení s úhradou úvěrů apod.). Je to situace, kdy je podnik oslaben a pod časovým tlakem a jeho situace se rychle zhoršuje. V případě, že však je krize podchycena ještě v jejím počátečním stádiu nemusí být tato situace pro podnik fatální a podnik se z ní může při vhodném řízení dostat. V opačném případě však bývá důsledkem krize podniku jeho úpadek, který je následně obvykle řešen v insolvenčním řízení. Podstatné pro záchranu podniku je zejména včasné řešení krize a nikoliv dlouhodobé odkládání řešení (to vede k úpadku téměř vždy).  Zásadní je zejména otázka zajištění dostatečného zdroje provozní likvidity, efektivního a rychlého snižování nákladů a zajištění schopného managementu, který dokáže podnik vyvést z krize.

V rámci této oblasti klientům nabízíme široké spektrum poradenských služeb a zajištění nezbytných úkonů pro řešení krize podniků. Při tom využíváme našeho komplexního know-how, neboť řešíme tyto otázky jak z pohledu právního, tak i ekonomického. K tomu disponujeme zkušeným právním a ekonomickým týmem. Řešíme v této souvislosti i často opomíjenou otázku osobní odpovědnosti členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace (např. při nepodání insolvenčního návrhu apod.). Nabízíme rovněž služby krizového managementu v případech, kdy je nezbytné dosavadní management podniku obměnit.

Naší významnou výhodou je, že na tuto problematiku nahlížíme i z pohledu možného řešení v rámci sanančního způsobu insolvenčního řízení (tj. reorganizace), popř. dalších v úvahu připadajících institutů insolvenčního práva jako je test insolvence, moratorium, mezera krytí apod.  Využíváme toho, že naše insolvenční kancelář disponuje zvláštním povolením insolvenčního správce, které je určeno pro řešení úpadků dlužníků s obratem nad 100 mil Kč či s více než 100 zaměstnanci a dále pro úpadky finančních institucí, jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry apod. a pro řešení úpadku formou reorganizace.  Ne každé insolvenční řízení totiž musí nutně končit konkurzem, důležitá je však včasná analýza problémů klienta a nalezení optimálního řešení, které umožní další fungování a budoucí rozvoj podniku.

V první fázi je tedy nezbytná analýza podniku, zejména zjištění, zdali je podnik životaschopný či nikoliv. Podle toho je třeba rozhodnout, která forma krizového řízení bude přijata. Pro životaschopné podniky připadá v úvahu:

 • Konsolidace, kterou rozumíme stav obnovení rovnováhy podniku, který ještě není výrazně nestabilní, a to např. formou prodeje části podniku, změnou výrobního programu, snížením neopodstatněných nákladů či eliminací jiného zdroje krize
 • Sanace (restrukturalizace), která představuje řešení již větší krize podniku, zejména formou záchrany ziskových a perspektivních částí podniku při současné likvidaci jeho nefunkčních částí. Sanace podniku je obsahově a časově náročnější než konsolidace, přičemž cílem sanace je dosažení obratu v dosavadním vývoji a dosažení stavu v jakém byl podnik před krizí
 • Fúze či jiná přeměna korporace. Tato možnost připadá v úvahu zejména v případech, kdy podnik má některá hodnotná aktiva, která mohou být pro jiný podnik zajímavá. V rámci fúze pak dochází ke sloučení či splynutí několika podniků.
 • Reorganizace (v rámci insolvenčního řízení), která je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

V případě již neživotaschopných podniků je možné řešit krizi:

 • Likvidací, kterou se rozumí zrušení společnosti. V rámci likvidace dochází k uspokojení věřitelů ze zpeněžení majetku podniku a následně k rozdělení likvidačního zůstatku mezi majitele podniku. Poté dochází k zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku. Podmínkou likvidace však je, že podnik není předlužen.
 • Konkurzem (v rámci insolvenčního řízení), který je způsobem řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. V konkurzu obvykle dochází k ukončení provozu podniku, nicméně není to vždy nezbytně nutné, neboť konkurz lze řešit i formou rychlého prodeje funkčního závodu dlužníka, který tak je fakticky oddlužen a dále může být provozován.

V oblasti krizového řízení podniku obvykle nabízíme tyto základní služby:

 • Identifikace skutečných příčin krize
 • Stanovení cílů sanace podniku
 • Identifikace hlavních procesů a analýza jejich fungování
 • Doporučení týkající se možných změn v managementu podniku
 • Zajištění krizového managementu
 • Vypracování krizového plánu
 • Aplikace nástrojů stanovených krizovým plánem a kontrola jeho dodržování
 • Poskytování veškerých souvisejících právních a ekonomických služeb
 • Přímý výkon činnosti likvidátora nebo insolvenčního správce
 • Zajištění účetních a daňových služeb prostřednictvím spolupracujících účetních kanceláří