Autorské právo

Naše advokátní kancelář nabízí i služby v oblasti ochrany Vašich zájmů k nehmotným statkům. Vyřizujeme registrace ochranných známek, zastupujeme klienty v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví, a to jak v řízeních o přihlášce ochranné známky, tak v řízeních o námitkách proti konkurenční přihlášce. Poskytujeme vypracování odborných rešerší před podáním přihlášky k registraci a právní poradenství při jednání s protistranou.

Dle potřeb klienta připravujeme licenční smlouvy a následně provádíme registraci u příslušných ú­řadů.

Zastupujeme klienty i ve sporech proti organizacím OSA, INTEGRAM, OAZA apod. Klientům poskytujeme služby při zastupování v případě neoprávněných zásahu do jejich práv chráněných zákonem autorským či jinými zákony, včetně požadavku na ukončení zásahů, navrácení věcí v předešlý stav a uhrazení majetkové a nemajetkové újmy, která jim vznikla v důsledku výše uvedeného neoprávněného zásahu.